ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reify

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reify*, -reify-

reify ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reify (vt.) ทำให้เป็นรูปธรรม Syn. materialize, substantiate
English-Thai: HOPE Dictionary
reify(รี'อะไฟ) vt. ทำให้เป็นรูปธรรม, See also: reification n.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"reify the value of human life, and in turn,"พิสูจน์ถึงคุณค่าชีวิตมนุษย์ และอีกด้านหนึ่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reify
Back to top