ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

materialize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *materialize*, -materialize-

materialize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
materialize (vi.) กลายเป็นจริง See also: เป็นจริง Syn. actualize, become real Ops. dissolve, disembody
materialize (vt.) ทำให้เป็นจริง See also: ทำให้เป็นไปตามที่คาดไว้ Syn. actualize, crystallize
materialize (vi.) ปรากฏตัว Syn. appear Ops. disappear
English-Thai: HOPE Dictionary
materialize(มะเทีย'เรียลไลซ) vt. ทำให้เป็นของวัตถุ,เปลี่ยนเป็นเงิน,ทำให้ปรากฎ เป็นรูปทางกาย,ทำให้เป็นจริงเป็นจัง. vi. ปรากฎเป็นรูปเป็นร่าง,ปรากฎให้เห็นจริง,กลายเป็นความจริง, Syn. materialise,, See also: materialization n. material
English-Thai: Nontri Dictionary
materialize(vi,vt) เป็นตัวเป็นตนขึ้น,เป็นรูปเป็นร่างขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And if he exists, he could materialize and sit right in that chair.ถ้าท่านมีตัวตนท่านก็สามารถ ไปนั่งบนเก้าีอ้นั่นได้
If I can just use some magic, we can materialize in the camp and grab Henry.แค่ฉันใช้เวทย์มนตร์ เราก็ไปที่แคมป์ได้เลย แล้วก็แค่เอาตัวเฮนรี่มา
Together, we're gonna punch these guys so hard, words describing the impact are gonna spontaneously materialize out of thin air.เราจะช่วยกันต่อยเจ้าพวกนี้ คำอธิบายความแรงของหมัดเรา จะปรากฏขึ้นบนพื้นที่ว่างในอากาศ
Materialize out of this energy bubble,เป็นรูปเป็นร่าง ออกมาจากฟองพลังงาน
Well, if time passes and nothing significant materializes, how long do you keep on going before you decide that?คือเวลามันก็ผ่านไปทุกวัน แต่เธอก็ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย เธอจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหน ก่อนที่เธอจะตัดสินใจที่จะ...
God materialized and touched the guy with his hand.พระเจ้าปรากฏตัวและจับเขาด้วยมือของพระองค์
Should make you materialize...พอที่จะทำให้เธอปรากฏตัว
If we don't push this forward now, it's possible this wedding may not materialize.ถ้าเราไม่ผลักดันตอนนี้ อาจจะไม่ได้จัดงานแต่งงาน
I materialized a track out of pure energy, saving hundreds, and you're disappointed.ฉันสร้างรางรถแข่งจากพลังงานบริสุทธิ์ ช่วยชีวิตคนเป็นร้อย แต่นายกลับผิดหวังซะงั้น
Did you make Kathryn suddenly materialize?คุณทำให้แคทเธอรีนกลับมา ทันทีทันใดหรือปล่า
Then he materializes to save you, shreds Danny, but then he says he's gonna kill you anyway.แล้วเขาก็ปรากฎตัวมาช่วยเธอ ฉีกร่างแดนนี่ แต่ต่อมาเขาพูดว่า ยังไงเขาก็จะฆ่าเธอ
And coin would have materialized the same.และเหรียญที่จะมี materialized เดียวกัน

materialize ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不遂[bù suì, ㄅㄨˋ ㄙㄨㄟˋ, 不遂] fail; fail to materialize

materialize ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
リアライズ[, riaraizu] (vs) (1) to realize; to materialize; to accomplish; (2) to realize; to understand; to recognize
現れる(P);現われる(P);表れる(P);表われる;顕われる[あらわれる, arawareru] (v1,vi) (1) to appear; to come in sight; to become visible; to come out; to embody; to materialize; to materialise; (2) to be expressed (e.g. emotions); to become apparent (e.g. trends, effects); (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า materialize
Back to top