ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

refuse to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *refuse to*, -refuse to-

refuse to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
refuse to (phrv.) ไม่อนุญาตให้ See also: ไม่ยอมรับ Syn. deny to
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่ยอมรับ (v.) refuse to admit See also: refuse to acknowledge Syn. ไม่รับ, ไม่รับผิด
ไม่รับ (v.) refuse to admit See also: refuse to acknowledge Syn. ไม่รับผิด
ไม่รับผิด (v.) refuse to admit See also: refuse to acknowledge Syn. ไม่รับ
ดึงดัน (v.) refuse to admit mistakes See also: refuse to admit defeat, pigheaded, stubborn, self-willed, obstinate Syn. ดื้อ
ดึงดัน (v.) refuse to admit mistakes See also: refuse to admit defeat, pigheaded, stubborn, self-willed, obstinate Syn. ดื้อ
ดื้อ (v.) refuse to admit mistakes See also: refuse to admit defeat, pigheaded, stubborn, self-willed, obstinate Syn. ดึงดัน
ดื้อ (v.) refuse to admit mistakes See also: refuse to admit defeat, pigheaded, stubborn, self-willed, obstinate Syn. ดึงดัน
ปากแข็ง (v.) refuse to admit mistakes See also: refuse to admit defeat, pigheaded, stubborn, self-willed, obstinate Syn. ดึงดัน, ดื้อ
ปากแข็ง (v.) refuse to admit mistakes See also: refuse to admit defeat, pigheaded, stubborn, self-willed, obstinate Syn. ดึงดัน, ดื้อ
ดื้อ (v.) refuse to obey See also: fling and throw (a horse), flout and fling (a woman or a child), be fractious Syn. ขัดขืน
พยศ (v.) refuse to obey See also: fling and throw (a horse), flout and fling (a woman or a child), be fractious Syn. ดื้อ, ขัดขืน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I refuse to believe itฉันขอไม่เชื่อมัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Stromboli the Master Showman-- that's a-me-- and by special permission of the management-- that's a-me too-- is presenting to you something... you will absolutely refuse to believe.สทรอมโบลี นักแสดงโทที่ฉัน และโดยการอนุญาตเป็นพิเศษ ในการบริหารจัดการ ที่ฉันด้วย
No, no. I refuse to believe it. I knew everything about her and I won't believe it.ไม่ ฉันปฏิเสธที่จะเชื่อ ฉันรู้เรื่องของคุณนาย และฉันไม่เชื่อเด็ดขาด
My troops refuse to fight against his people.{\cHFFFFFF}My troops refuse to fight against his people.
Even the police that have helped us in the past with gambling and other things are going to refuse to help us when it comes to narcotics.Even the police that have helped us in the past with gambling and other things are going to refuse to help us when it comes to narcotics.
With respect, I refuse to go.ด้วยความเคารพ ผมปฏิเสธคำสั่ง
I refuse to pay 1 00 rupees.ผมปฏิเสธที่จะจ่ายเงิน 100 รูปี
In the end, you will walk out because 1 00,000 Englishmen simply cannot control 350 million Indians if those Indians refuse to cooperate.ในที่สุดคุณจะต้องเดินออกไป เพราะพวกคุณ 1 แสนคนดูแลคนอินเดีย 350 ล้านคนไม่ได้หรอก หากคนอินเดียปฏิเสธ
If you refuse to do this, the khan will lose faith in you and us.ถ้าคุณปฏิเสธจะผ่าตัดให้เขา หัวหน้าเผ่าอาจไม่ไว้ใจพวกเรา
You came to tell me you refuse to publish me?คุณมาบอกฉันคุณปฏิเสธที่จะเผยแพร่หรือไม่
I refuse to act the poor little orphan.ขอปฏิเสธการสงเคราะห์เด็กกำพร้า
And Mr Bennet is so cruel as to refuse to take us into the North Country!แล้วคุณเบนเน็ตก็ใจร้ายมาก ที่ปฏิเสธไม่ยอมพาเราขึ้นเหนือไป
You refuse to oblige me?เธอปฏิเสธที่จะกรุณาต่อฉันใช่มั้ย

refuse to ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抗命[kàng mìng, ㄎㄤˋ ㄇㄧㄥˋ, 抗命] against orders; to disobey; to refuse to accept orders
拒之门外[jù zhī mén wài, ㄐㄩˋ ㄓ ㄇㄣˊ ㄨㄞˋ, 拒之门外 / 拒之門外] to lock one's door and refuse to see sb
不见棺材不落泪[bù jiàn guān cái bù luò lèi, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄢ ㄘㄞˊ ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˋ ㄌㄟˋ, 不见棺材不落泪 / 不見棺材不落淚] fig. not to shed a tear until one sees the coffin (成语 saw); lit. refuse to be convinced until one is faced with grim reality
不理[bù lǐ, ㄅㄨˋ ㄌㄧˇ, 不理] refuse to acknowledge; pay no attention to; take no notice of; ignore
不受理[bù shòu lǐ, ㄅㄨˋ ㄕㄡˋ ㄌㄧˇ, 不受理] reject a complaint; refuse to entertain (a proposal)
不服[bù fú, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ, 不服] not accept sth; want to have sth overruled or changed; refuse to obey or comply; refuse to accept as final; remain unconvinced by; not give in to

refuse to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
し兼ねる;仕兼ねる[しかねる, shikaneru] (v1) (uk) (See 仕兼ねない) to be reluctant to do; to hesitate to do; to refuse to do; to be unable to do
口を閉ざす[くちをとざす, kuchiwotozasu] (exp,v5s) to keep one's mouth shut; to refuse to talk
相手にしない[あいてにしない, aitenishinai] (exp,adj-i) to ignore; to take no notice of; to give the cold shoulder to; to not associate with; to snub; to refuse to deal with
頑張る(ateji)[がんばる, ganbaru] (v5r,vi) (1) to persevere; to persist; to keep at it; to hang on; to hold out; to do one's best; (2) to insist that; to stick to (one's opinion); (3) to remain in a place; to stick to one's post; to refuse to budge; (P)

refuse to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบี้ยว[v.] (bīo) EN: break a promise ; break an agreement ; not keep a promise ; deny ; refuse to admit ; default on a debt FR: renier sa parole ; fausser compagnie
บิดพลิ้ว[v.] (bitphliu) EN: shirk one's duty ; equivocate ; procrastinate ; be evasive ; evade ; refuse to admit ; shirk ; fail to act ; put off doing something FR:
ชักดาบ[v.] (chakdāp) EN: cheat ; refuse to pay FR:
กัดไม่ปล่อย[v. exp.] (katmaiplǿi) EN: refuse to let go ; take serious action ; act tenaciously FR:
กัดติด[v.] (kattit) EN: refuse to let go ; act tenaciously FR:
ไม่กดมิเตอร์[v. exp.] (mai kot mit) EN: refuse to use the meter FR:
ไม่สู้[v. exp.] (mai sū) EN: spent ; refuse to be aroused FR:
ไม่ยอมรับ[v. exp.] (mai yømrap) EN: refuse to admit ; refuse to acknowledge ; refuse ; reject ; disapprove ; deny ; turn down FR: refuser d'admettre ; refuser de reconnaître ; refuser d'accepter ; rejeter ; désapprouver ; réfuter
ปากแข็ง[v. exp.] (pākkhaēng) EN: not to say what one thinks or feels ; refuse to talk FR: ne pas divulguer ses sentiments ; taiseux
ปฏิเสธความจริง[v. exp.] (patisēt khw) EN: deny reality ; refuse to admit the truth FR: nier la vérité
พยศ[v.] (phayot) EN: refuse to obey ; fling and throw ; flout and fling ; be fractious FR: refuser d'obéir
ทิ้งขว้าง[v. exp.] (thingkhwāng) EN: be irresponsible ; refuse to accept responsibility FR:
ต่อความยาวสาวความยืด[v.] (tøkhwāmyāos) EN: go on and on about (sth) ; refuse to let a matter rest FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า refuse to
Back to top