ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

refer to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *refer to*, -refer to-

refer to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
refer to (vt.) พูดถึง See also: เอ่ย, บ่งถึง Syn. mention, point to
refer to (vt.) หมายความว่า See also: หมายว่า, มีความหมายว่า Syn. allude to, mean
refer to (phrv.) อ้างถึง See also: เอ่ยถึง, เขียนถึง Syn. talk about
refer to (phrv.) อ้าง (ข้อมูล) ถึง
refer to (phrv.) เกี่ยวข้องกับ See also: สัมพันธ์กับ Syn. apply to, relate to
refer to (phrv.) ส่งถึง
refer to (phrv.) ถาม (ข้อมูล) จาก (บางคน)
refer to (phrv.) จัดอยู่ในกลุ่ม See also: เป็นของ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อ้างถึง (v.) refer to
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I prefer to watch movies in a cinemaฉันชอบดูหนังในโรงภาพยนตร์มากกว่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know your husband paid tuition in advance for a year... but if you will refer to the rules and regulations manual we sent you... you will see that unless there is a valid excuse for prolonged absence... your tuition will be forfeit.ดิฉันทราบว่าสามีคุณ จ่ายค่าเล่าเรียนล่วงหน้าเป็นปีไว้... แต่ถ้าคุณได้อ่านถึงกฏและระเบียบ ที่เราส่งให้คุณ... คุณจะเห็นว่าอย่างน้อยต้องมีเหตุผล ในการขาดเรียนเป็นเวลานาน...
I was sittin' here eatin' my muffin, drinkin' my coffee, replaying' the incident in my head, when I had what alcoholics refer to as a moment of clarity.replayin 'เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหัวของฉัน เมื่อฉันมีสิ่งที่ติดสุราอ้างถึงเป็นช่วงเวลาของความชัดเจน
Did you refer to me as "White Devil"?โทษทีนะที่ฉันได้ยิน คำว่า "อิควินซิ อูช่า"
I refer to myself as an intelligent life-form because I am sentient and am able to recognize my own existence.ผมอ้างอิงตัวเองว่าเป็นรูปแบบสิ่งมีชีวิตอัจฉริยะ – เพราะผมมีความรู้สึก, และผมสามารถยืนยันว่าตัวเองมีอยู่จริงๆ.
Don't refer to our arrangement by telephone or fax, ever.อย่าพูดถึงเรื่องนี้ทางโทรศัพท์หรือแฟกซ์
Always refer to him as "Your Holiness."และเรียกท่านว่า "องค์เหนือหัว" เสมอ
From now on you'll have to refer to me as Sid, Lord of the Flame.จากนี้ไป พวกนายต้องเรียกฉันว่า ซิด, เทพแห่งอัคคี
But instead I refer to your favorite poem.แต่ว่า... ผมจะเลือกบทกวีที่คุณชอบ
"The stain effected" could refer to a dye or a reagent used to bring about a certain result."รอยคราบ" คงหมายถึงการย้อมสีหรือวิธีทางเคมี ใช้ เพื่อให้ได้ผลที่แน่นอน.
Wait..."The vision to see the treasured past" must refer to a way to read the map.เดี๋ยว..."สิ่งที่ใช้ดูขุมทรัพย์จะปรากฎ" อาจจะหมายถึงวิธีที่ใช้อ่านแผนที.
Miss Wieners, why would Regina refer to herself as a "fugly slut"?คุณวีนเนอร์ ทำไมเรจิน่าจะต้องด่าตัวเอง ว่านังแรด ด้วยละ?
Past the room that contained their machines and up two levels... he made his way to another room... where he had stored what I will refer to from here on as the Failsafe Machine.ผ่านห้องที่เก็บกล่องของทั้งคู่แล้วขึ้นไปสองชั้น มีห้องที่เขาเช่าไว้อีกห้องหนึ่ง ที่ใช้เก็บกล่องที่ต่อไปนี้จะขอเรียกว่า เครื่องกันพลาด

refer to ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
土邦[tǔ bāng, ㄊㄨˇ ㄅㄤ, 土邦] native state (term used by British Colonial power to refer to independent states of India or Africa)
宁缺毋滥[nìng quē wú làn, ㄋㄧㄥˋ ㄑㄩㄝ ˊ ㄌㄢˋ, 宁缺毋滥 / 寧缺毋濫] better to have nothing (than substandard choice) (成语 saw); would prefer to go without than accept shoddy option
[zhǐ, ㄓˇ, 指] finger; to point; to direct; to indicate; to refer to; to rely on; to count on; (hair) stands stiffly on end
狮城[Shī chéng, ㄕ ㄔㄥˊ, 狮城 / 獅城] Lion city (refer to Singapore)
宁可[nìng kě, ㄋㄧㄥˋ ㄎㄜˇ, 宁可 / 寧可] preferably; one would prefer to...(or not to...); would rather; (would) be better to; (to pick) the lesser of two evils
参见[cān jiàn, ㄘㄢ ㄐㄧㄢˋ, 参见 / 參見] refer to; see also; pay respect to

refer to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お姉さん(P);御姉さん[おねえさん, oneesan] (n) (1) (hon) (usu. お姉さん) (See 姉さん) elder sister; (2) (vocative) young lady; (3) (usu. お姐さん) miss (referring to a waitress, etc.); (4) (usu. お姐さん) ma'am (used by geisha to refer to their superiors); (P)
ご笑納;御笑納[ごしょうのう, goshounou] (n,vs) (hum) (See つまらない物ですが,笑納) please accept (this); used to refer to another's acceptance of one's present
チョン[, chon] (n) (1) (vulg) (sl) abusive term used to refer to Koreans; (2) (original meaning) idiot; (3) Korean currency unit (1-100 of a won)
僕女[ぼくおんな, bokuonna] (n) (See 僕・ぼく・1) woman who uses boku to refer to herself
南蛮[なんばん, nanban] (n) (1) (arch) (derog) southern barbarians (formerly used by the Chinese to refer to non-ethnic Chinese to the south); (2) (arch) South-East Asia; (3) (arch) (See 紅毛・2) Western Europe (esp. Spain and Portugal, their South-East Asian colonies, and their goods and people arriving in Japan via the colonies); (pref) (4) exotic (esp. Western European or South-East Asian style); (n) (5) (usu.ナンバ) (in dance, puppetry, etc.) thrusting the right foot and right arm forward at the same time (or left foot and left arm); (6) (abbr) (See 南蛮煮・なんばんに・2) food prepared using chili peppers or Welsh onions; (P)
口にする[くちにする, kuchinisuru] (exp,vs-i) (1) to taste; to eat; (2) to speak of; to refer to
土茯苓[どぶくりょう, dobukuryou] (n) (obsc) (See 山帰来) Smilax glabra (species of sarsaparilla, used esp. to refer to its dried rhizome, used in Chinese medicine)
大宝[たいほう;だいほう, taihou ; daihou] (n) (1) great treasure; (2) Taihou era (701.3.21-704.5.10); Daihou era; (3) (obsc) {Buddh} great treasure (used to refer to bodhisattvas, esoteric teachings, etc.); (4) (obsc) {Buddh} (See 護摩壇) homa-mandala (fire altar)
夷;戎[えびす, ebisu] (n) (1) (arch) (See 蝦夷) peoples formerly of northern Japan with distinct language and culture (i.e. the Ainu); (2) provincial (i.e. a person who lives far from the city); (3) brutish, unsophisticated warrior (esp. used by Kyoto samurai to refer to samurai from eastern Japan); (4) (derog) foreigner; barbarian
妻(P);夫;具[つま, tsuma] (n) (1) (妻, 夫 only) (usu. 妻) wife; (2) (妻, 夫 only) (arch) dear (formerly used by romantically linked men and women to refer to one another); (3) (uk) garnish (esp. one served with sashimi); (4) (uk) embellishment; (P)
姉さん(P);姐さん[ねえさん(P);あねさん, neesan (P); anesan] (n) (1) (hon) (usu. 姉さん) elder sister; (2) (vocative) young lady; (3) (usu. 姐さん) miss (referring to a waitress, etc.); (4) (usu. 姐さん) ma'am (used by geisha to refer to their superiors); (P)
[かれ, kare] (n) (1) (uk) (See 何れ・1,此れ・1,其れ・1) that (indicating something distant from both speaker and listener (in space, time or psychologically), or something understood without naming it directly); (2) that person (used to refer to one's equals or inferiors); (3) (arch) over there; (4) (あれ only) (col) down there (i.e. one's genitals); (5) (あれ only) (col) period; menses; (int) (6) hey (expression of surprise or suspicion); eh?; (n) (7) that (something mentioned before which is distant psychologically or in terms of time); (P)
御上;お上[おかみ, okami] (n) (1) (hon) Emperor; (2) (hon) authorities; government; (3) (also 女将) term used to refer to a woman running a restaurant, inn, etc.; landlady; (4) (hon) your wife; his wife; madam
我が妻;我が夫[わがつま, wagatsuma] (n) my spouse (esp. used to refer to one's wife); my wife; my husband
旅烏;旅鴉[たびがらす, tabigarasu] (n) (1) wanderer; stranger; vagrant; vagabond; (2) disparaging term used to refer to someone from another region
暖かい(P);温かい(P);暖い(io)[あたたかい(P);あったかい, atatakai (P); attakai] (adj-i) (暖かい, 暖い usu. refer to air temperature) warm; mild; genial; (P)
権兵衛[ごんべえ, gonbee] (n) (1) (arch) (derog) country bumpkin; (2) John Doe; used to refer to someone whose name is unknown
百日鬘[ひゃくにちかずら;ひゃくにちかつら, hyakunichikazura ; hyakunichikatsura] (n) long-haired wig used in kabuki (used metaphorically to refer to a thick growth)
繰る[くる, kuru] (v5r,vt) (1) to reel; to wind; to spin (thread); (2) to turn (pages); to flip through (a book); to leaf through (a book); to consult (a dictionary); to refer to (an encyclopedia); (3) to count (e.g. the days); (4) to open one-by-one; to close one-by-one (e.g. shutters); (P)
聞き合せる[ききあわせる, kikiawaseru] (v1,vt) to make inquiries; to refer to
衛士[えじ;えいし, eji ; eishi] (n) (1) soldiers of the ritsuryo system that guarded gates of the imperial palace, the court, etc.; (2) term used in error to refer to young men that were made to do forced labour in the ritsuryo system; (3) guards originally stationed at the grand shrine at Ise and shrine at Atsuta, Nagoya to protect the officials there
参考にする[さんこうにする, sankounisuru] (exp,vs-i) (See 参考) to refer to; to use as reference

refer to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้างอิงเอกสาร[v. exp.] (āng-ing ēkk) EN: refer to a document FR:
อ้างอิงถึง...[v. exp.] (āng-ing the) EN: refer to … FR: se référer à …
อ้างอิงถึงจดหมาย [v. exp.] (āng-ing the) EN: refer to a letter FR:
อ้างถึง[v. exp.] (āng theung) EN: refer to ; cite FR: se référer à ; citer
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach ; alert FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer ; signifier ; signaler ; affirmer ; mentionner
หมายถึง[v.] (māitheung) EN: mean ; refer to FR: signifier ; désigner ; être
พูดถึง[v. exp.] (phūt theung) EN: talk about ; speak of ; refer to ; mention FR: parler de ; mentionner ; faire référence à ; évoquer ; aborder
นิยมใช้ [v. exp.] (niyom chai) EN: prefer to use FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า refer to
Back to top