ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

redesign

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *redesign*, -redesign-

redesign ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
redesign (vt.) ออกแบบใหม่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To stop the tests, redesign the bloody drug.ให้เลิกทดลอง แล้วคิดสูตรยาใหม่
We're looking for someone to lead the redesign of our entire website.เราอยากได้คนออกแบบเว็บไซต์ใหม่
Hooke partnered with the architect Christopher Wren to redesign and rebuild the city.ที่จะออกแบบและสร้างเมือง ฮุคเป็น ทดลอง สำคัญของอายุของเขา
Thus, I redesigned it based on your history to more accurately reflect the varying grotesqueries of your nature.ดังนั้น ผมเลยออกแบบมันเสียใหม่ โดยอาศัยเค้าโครงจากประวัติของคุณ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำขึ้นตามธรรมชาติของคุณ
That's before they redesigned the currency.That's before they redesigned the currency.
For this lobby we're redesigning.สำหรับห้องรับแขก\ ซี่งพวกเรากำลังออกแบบอยู่
He redesigned Russia's nuclear security after the Cold War.เขาออกแบบระบบรักษาความปลอดภัย ของระเบิดนิวเคลียร์ใหม่ หลังจากสงครามเย็น
They shouldn't have redesigned that costume.พวกเขาไม่น่า ออกแบบชุดใหม่

redesign ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
彬马那[Bīn mǎ nà, ㄅㄧㄣ ㄇㄚˇ ㄋㄚˋ, 彬马那 / 彬馬那] Pyinmana, former jungle county town in central Myanmar (Burma), redesignated the national capital and renamed Naypyidaw 內比都 in November 2005

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า redesign
Back to top