ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-redesign-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น redesign, *redesign*,

-redesign- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To stop the tests, redesign the bloody drug.ให้เลิกทดลอง แล้วคิดสูตรยาใหม่
We're looking for someone to lead the redesign of our entire website.เราอยากได้คนออกแบบเว็บไซต์ใหม่
Hooke partnered with the architect Christopher Wren to redesign and rebuild the city.ที่จะออกแบบและสร้างเมือง ฮุคเป็น ทดลอง สำคัญของอายุของเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -redesign-
Back to top