ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

recording

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *recording*, -recording-

recording ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
recording (n.) การบันทึก See also: บันทึก, เทปบันทึก Syn. documentation, record-keeping
English-Thai: HOPE Dictionary
recording(รีคอร์ด'ดิง) n. การบันทึก,สิ่งที่บันทึกไว้,จานเสียง,จานเสียง,เทปบันทึกเสียง
recording discn. จานเสียง,แผ่นเสียง
recording filmn. ฟิล์มบันทึก,เทปบันทึกเสียง
recordingmeter(รีคอร์ด'ดิง'มิเทอะ) n. เครื่องบันทึกเสียง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Recording and registrationการจดทะเบียน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การบันทึกเสียง (n.) sound recording See also: record Syn. การอัดเสียง
การอัดเสียง (n.) sound recording See also: record
แถบบันทึกภาพ (n.) magnetic picture-recording tape
แถบบันทึกเสียง (n.) magnetic sound-recording tape
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm president of Clarion Records... the largest recording company on the eastern seaboard.ผมเป็นประธานของแคลริโนเรคขอด บริษัทที่ใหญ่ที่สุดบนชายฝั่งทะเลทิศตะวันออก
An advance on your first recording session.เงินกู้สำหรับการบันทึกเสียงครั้งแรกของคุณ
There's nothing in the ship's logs or the recording systems after that.ไม่มีอะไรในบันทึกของเรือ หรือเป็น ระบบบันทึกอัตโนมัติหลังจาก นั้น สิ่งที่ลับ
Augmenting our restraint and is your personal recording unit.การขยายความยับยั้งชั่ง ใจของเราและ การสื่อสารระบบย่อยคอนโซล เป็นหน่วยบันทึกส่วนตัวของคุณ
Okay, look, I understand the reason for recording and documenting the mission.เอาล่ะมองฉันเข้าใจ เหตุผลสำหรับการบันทึกและ จัดเก็บเอกสารในการปฏิบัติภารกิจ
Video unit recording and transmitting.วิดีโอบันทึกหน่วยและส่ง
Houston passed the same recording through several filters, managed to isolate what appears to be a human voice.ฮูสตันได้ใช้เครื่องกรองหลายระดับจนได้เสียงของมนุษย์
This is a recording from the anonymous informant who called customs.นี่เป็นเทปอัดเสียงผู้แจ้งนิรนามที่โทรมายังกงสุล
More for recording devices. Lot of money invested in these games, Noel.ตรวจเครื่องบันทึก เงินมากโขอยู่ที่ทำเกมนี้ขึ้นมา โนเอล
You don't turn up for recording sessions.-นี่เรากำลังกวนน้ำให้ขุ่นนะ -เก็บไอ้จ้อนแกไปไกลๆ ฉันเลย
Stop recording immediately!หยุดบันทึกเทปเดี๋ยวนี้เลย !
Don't worry, I'm recording it. I record them all.ไม่ต้องกังวลฉันบันทึกมัน ฉันบันทึกพวกเขาทั้งหมด

recording ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
葛莱美奖[Gě lái měi jiǎng, ㄍㄜˇ ㄌㄞˊ ㄇㄟˇ ㄐㄧㄤˇ, 葛莱美奖 / 葛萊美獎] Grammy Award (prize for music recording)
摄象[shè xiàng, ㄕㄜˋ ㄒㄧㄤˋ, 摄象 / 攝象] shoot pictures; make a video recording
录像[lù xiàng, ㄌㄨˋ ㄒㄧㄤˋ, 录像 / 錄像] video tape; video recording

recording ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オービス[, o-bisu] (n) automatic camera for detecting and recording speeding vehicles (from Orbis - brand name)
スキャントーク[, sukyanto-ku] (n) Scan Talk (brand name for a barcode system for recording and playing back brief sequences of sound)
データ記録装置[データきろくそうち, de-ta kirokusouchi] (n) {comp} Data Recording Device
ニューシングル;ニュー・シングル[, nyu-shinguru ; nyu-. shinguru] (n) (1) new single (by a recording artist); (2) person of marriageable age who remains single (e.g. to focus on their career) (wasei
ビット密度[ビットみつど, bitto mitsudo] (n) {comp} bit density; recording density
レコーダー(P);リコーダー(P);リコーダ[, reko-da-(P); riko-da-(P); riko-da] (n) (1) recorder (e.g. tape recorder, time recorder); recording device; (2) (usu. リコーダー) recorder (musical instrument); English flute; (P)
レコーディングスタジオ[, reko-deingusutajio] (n) recording studio
初回仕様限定盤[しょかいしようげんていばん, shokaishiyougenteiban] (n) (See 初回生産限定盤) first-run limited edition technical recording
初回生産限定盤[しょかいせいさんげんていばん, shokaiseisangenteiban] (n) first-run limited edition production recording
周波数変調記録[しゅうはすうへんちょうきろく, shuuhasuuhenchoukiroku] (n) {comp} frequency modulation recording; FM recording
垂直磁気記録[すいちょくじききろく, suichokujikikiroku] (n) {comp} perpendicular magnetic recording; vertical magnetic recording
変形周波数変調記録[へんけいしゅうはすうへんちょうきろく, henkeishuuhasuuhenchoukiroku] (n) {comp} modified frequency modulation recording; MFM recording
旧盤[きゅうばん, kyuuban] (n) old bowl (platter); old (musical) recording
水平磁気記録[すいへいじききろく, suiheijikikiroku] (n) {comp} longitudinal magnetic recording
アテレコ[, atereko] (n) (abbr) (from 当て + recording) dubbing; voice over
ダビング[, dabingu] (n,vs) (1) (See 吹き替え) dubbing; adding a new audio (usu. voice) track to an existing video, film, etc.; (2) dubbing; re-recording existing video or audio data to a new DVD, tape, etc.; (P)
ハードディスクレコーディング[, ha-dodeisukureko-deingu] (n) {comp} hard disk recording; HDR
プレスコ[, puresuko] (n) (abbr) prescoring (recording the music or sound effects before filming a scene)
位相コード化[いそうコードか, isou ko-do ka] (n) {comp} phase modulation recording; phase encoding
位相変調記録[いそうへんちょうきろく, isouhenchoukiroku] (n) {comp} phase modulation recording; phase encoding
位相符号化[いそうふごうか, isoufugouka] (n) {comp} phase modulation recording; phase encoding
前説[まえせつ, maesetsu] (n) (1) warm-up (before an act or a TV show recording); (2) prologue; introduction
収録(P);集録;輯録(oK)[しゅうろく, shuuroku] (n,vs) (1) compilation; editing; (2) (See 録音,録画) recording; (P)
書留(P);書き留め(io);書留め(io)[かきとめ, kakitome] (n,vs,adj-no) (1) (abbr) (See 書留郵便) registered mail; (2) registration (e.g. of mail); writing down; putting on record; recording; making a note of; (P)
極性ゼロ復帰記録[きょくせいゼロふっききろく, kyokusei zero fukkikiroku] (n) {comp} polarized return-to-zero recording; RZ(P)
玉音放送[ぎょくおんほうそう, gyokuonhousou] (n) (See ポツダム宣言) radio broadcast announcing acceptance of the Potsdam Declaration and the end of the war (recording of Hirohito; broadcast Aug. 15, 1945)
自記[じき, jiki] (n,vs,adj-no) writing oneself; self-recording
頭だし;頭出し[あたまだし, atamadashi] (n) cueing (e.g. a magnetic tape, recording) (cuing); cue; feeding (e.g. paper under a print head); feed; document loading
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データ記録装置[データきろくそうち, de-ta kirokusouchi] Data Recording Device
ビット密度[ビットひみつ, bitto himitsu] bit density, recording density
レコーディング[れこーでいんぐ, reko-deingu] recording
レコーディング年[レコーディングねん, reko-deingu nen] year of recording
レコーディング細目[レコーディングさいもく, reko-deingu saimoku] recording item
倍パルス記録[ばいぱるすきろく, baiparusukiroku] double-pulse recording
周波数変調記録[しゅうはすうへんちょうきろく, shuuhasuuhenchoukiroku] frequency modulation recording, FM recording (abbr.)
垂直磁気記録[すいちょくじききろく, suichokujikikiroku] perpendicular magnetic recording, vertical magnetic recording
基準復帰記録[きじゅんふっききろく, kijunfukkikiroku] return-to-reference recording
変形周波数変調記録[へんけいしゅうはすうへんちょうきろく, henkeishuuhasuuhenchoukiroku] modified frequency modulation recording, MFM recording (abbr.)
水平磁気記録[すいへいじききろく, suiheijikikiroku] longitudinal magnetic recording
記録密度[きろくみつど, kirokumitsudo] bit density, recording density, packing density
ゼロ復帰記録[ぜろふっききろく, zerofukkikiroku] return-to-zero recording, RZ (abbr.)
レコードライブラリ[れこーどらいぶらり, reko-doraiburari] sound recordings library, record library
位相コード化[いそうコードか, isou ko-do ka] phase modulation recording, phase encoding
位相変調記録[いそうへんちょうきろく, isouhenchoukiroku] phase modulation recording, phase encoding
位相符号化[いそうふごうか, isoufugouka] phase modulation recording, phase encoding
極性ゼロ復帰記録[きょくせいぜろふっききろく, kyokuseizerofukkikiroku] polarized return-to-zero recording, RZ(P) (abbr.)

recording ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บันทึกเทป[n. exp.] (bantheuk th) EN: recording tape FR: bande d'enregistrement [f]
ห้องอัดเสียง[n. exp.] (hǿng atsīen) EN: recording room ; studio FR: studio d'enregistrement [m]
จานเสียง[n.] (jānsīeng) EN: vinyl audio record ; phonograph record ; recording FR:
การบันทึก[n.] (kān bantheu) EN: recording FR: enregistrment [m] ; notation [f] ; écriture [f]
การบันทึกเสียง[n. exp.] (kān bantheu) EN: sound recording FR: prise de son [f]
เครื่องวัดฝนแบบบันทึก[n. exp.] (khreūangwat) EN: recording rain gauge FR:
สิ่งบันทึกเสียง[n. exp.] (sing banthe) EN: sound recording works FR:
เทป[n.] (thēp) EN: recording tape FR: bande d'enregistrement [f]
เทปบันทึกเสียง[n. exp.] (thēp banthe) EN: recording tape ; music recording FR: bande d'enregistrement [f]

recording ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schallplattenaufnahme {f}disc recording
Aufzeichnung {f} mit doppelter Dichte [comp.]double density recording
Tonstudio {n} | im Tonstudiorecording studio | at the recording studios
Datenaufzeichnung {f} [comp.]data recording; data journalling; data logging
Registrierpegel {m}recording gauge

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า recording
Back to top