ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-reaffirm-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น reaffirm, *reaffirm*,

-reaffirm- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
According to the story, God has appeared on earth to reaffirm that He lives and our world can work.ตามเรื่องที่เขาบอก พระเจ้าปรากฏร่างบนโลก และประกาศว่าท่านมีตัวตน
To reclaim the American dream and reaffirm that fundamental truth that out of many, we are one.ในการเรียกคืนความฝันแบบอเมริกัน และยืนยันอีกครั้งว่าความจริงพื้นฐานที่ออกมาจากหลาย ๆ เราเป็นหนึ่งใน
But we also come together today to reaffirm that the spirit of this city is undaunted.แต่ขณะเดียวกัน เรามารวมตัวกันวันนี้ เพื่อย้ำเตือนว่า จิตวิญญาณของเมืองนี้มิได้ครั่นคร้าม

-reaffirm- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ย้ำ[v.] (yam) EN: insist ; repeat ; reiterate ; restate ; retell ; reaffirm ; reassert FR: insister ; persister ; réitérer ; réaffirmer
ย้ำจุดยืน[v. exp.] (yam jutyeūn) EN: reaffirm one's stand ; reiterate one's stand FR: réaffirmer sa position
ย้ำ ๆ = ย้ำๆ[v.] (yam-yam) EN: insist ; repeat ; reiterate ; restate ; retell ; reaffirm ; reassert FR: insister ; persister ; réitérer ; réaffirmer
ยืนคำ[v.] (yeūnkham) EN: stand by one's statement ; stand by one's testimony ; reaffirm what one has said FR: maintenir sa déclaration
ยืนยัน[v.] (yeūnyan) EN: assure ; affirm ; reaffirm ; confirm ; insist ; tell firmly ; attest FR: confirmer ; affirmer ; assurer ; attester ; insister

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -reaffirm-
Back to top