ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rambunctious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rambunctious*, -rambunctious-

rambunctious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rambunctious (n.) ส่งเสียงอึกทึก See also: เอะอะโวยวาย, อึกทึกครึกโครม Syn. boisterous, noisy
English-Thai: HOPE Dictionary
rambunctious(แรมบังคฺ'เชิส) adj. ควบคุมยาก,เตลิดเปิดเปิง,อึกทึกครึกโครม,พาล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Like you've never got a little rambunctious with Ross.เธอไม่เคยเล่นกับรอสอย่างงี้กับรอสสิ
Not only am I giving you full visitation rights... to the set of rambunctious twins that live on my rib cage... you get the chance to show that pastry bag Finn that he can't mess with Sam Evans.นอกจากฉันมอบให้สิทธิ อย่างเต็มขั้น ให้จับฝาแฝดจอมซน ที่อยู่บนซี่โครงฉัน เธอได้รับโอกาสที่จะแสดง
He is a rambunctious sort, ain't he?แหม เขาช่างเป็นคนดำสายพันธ์ใหม่จริงๆ
She was a bit rambunctious. Father sent her to a farm so she'd have room to run.มันค่อนข้างเอะอะโวยวาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rambunctious
Back to top