ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

quarrelling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *quarrelling*, -quarrelling-

quarrelling ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
quarrelling (adj.) ซึ่งไม่ลงรอยกัน See also: ซึ่งขัดแย้งกัน Syn. disagreeing
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You two, quarrelling like an old married couple.Listen to you two... Quorolling like an old married couple?
Hey, stop quarrelling! ]เฮ้ หยุดทะเลาะกันได้แล้ว]

quarrelling ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
角突き合い;角突合い[つのつきあい, tsunotsukiai] (n) constant quarreling; constant quarrelling; bickering; wrangling

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า quarrelling
Back to top