ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

put forth

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *put forth*, -put forth-

put forth ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
put forth (phrv.) ยืดออกไป (คำเก่า) Syn. put out
put forth (phrv.) ขยาย See also: แผ่ออกไป (ต้นไม้ คำเก่า) Syn. put out, send forth
put forth (phrv.) ใช้กำลัง Syn. put out
put forth (phrv.) เริ่มเดินทาง Syn. put off, put out
put forth (phrv.) เสนอแผนการ Syn. put forward, put out
put forth (phrv.) ตีพิมพ์ (คำเก่า) Syn. put out, send forth
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกเครือ (v.) put forth fruit See also: put forth fruit in bunches (used only for bananas) Syn. ออกเครือ
ออกเครือ (v.) put forth fruit See also: put forth fruit in bunches (used only for bananas)
แตกปลี (v.) put forth its spadix
แตกใบอ่อน (v.) put forth leave-buds See also: put forth fresh leaves, be in a bud, bud
แตกใบ (v.) put forth leaves See also: put forth shoots, sprout, bud
งอกหน่อ (v.) put forth scion See also: put forth bud
แตกตา (v.) put forth scion See also: put forth bud Syn. งอกหน่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If, after I've put forth my best efforts, you still believe that I don't have what it takes, then, I'll step down of my own volition.ถ้า ภายหลังจากที่ดิฉันได้พยายามอย่างเต็มที่แล้ว ท่านยังคงเชื่อว่าดิฉันไม่มีคุณสมบัติเพียงพอ ดิฉันจะลงจากตำแหน่งเองค่ะ
I know very well that Haeshin's remarkable growth has been the result of the hard work put forth by those around this table.ความก้าวหน้าของแฮชินกำลังเป็นที่จับตามอง ทั้งหมดนั่นมาจากผลสำเร็จของงานที่พวกคุณได้ทำมา ทั้งหมดนั่นได้อยู่บนโต๊ะแล้ว
We're still very viable, and evidence continues -- new evidence continues to support the ideas that we put forth 15 years ago.เรายังคงทำงานได้มากและหลักฐาน อย่างต่อเนื่อง หลักฐานใหม่ยังคงสนับสนุน ความคิด ที่เราใส่มา 15 ปีที่ผ่านมา
I would be remiss if I didn't mention how important it is for all of us, despite recent events, to put forth our best effort and welcome him into our happy home.ฉันอาจจะละเลย ถ้าฉันยังไม่ได้พูดถึง ว่ามันสำคัญขนาดไหน สำหรับเราทั้งหมด แม้ว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นเร็วนี้
And the ground put forth the growing things.บนแผ่นดินนั้น กำเกิดพืชพันธ์
Newton remembered all too well what Hooke had done to him the last time he put forth an idea.สิ่งที่เคยทำมาฮุคกับเขา ครั้งสุดท้ายที่เขาเอามาคิด เพียงเมื่อ แหลี อาจจะเริ่มที่จะสงสัย
It's hard to imagine, but plants covered the surface of the earth for hundreds of millions of years before they put forth their first flower.มันยากที่จะจินตนาการ แต่พืชที่ปกคลุมพื้นผิวของโลก หลายร้อยล้านปี

put forth ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
用力[yòng lì, ㄩㄥˋ ㄌㄧˋ, 用力] exert oneself (physically); put forth one's strength
[mài, ㄇㄞˋ, 劢 / 勱] put forth effort

put forth ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
芽を出す[めをだす, mewodasu] (exp,v5s) to sprout; to put forth buds

put forth ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
งอกหน่อ[v. exp.] (ngøk nø) EN: put forth scion FR:
ออกกำลัง[v. exp.] (økkamlang) EN: exert ; put forth one's strength FR:
ผลิต[v.] (phalit) EN: blossom ; bloom ; put forth FR:
แตกใบ[v. exp.] (taēk bai) EN: bud ; put forth leaves FR: bourgeonner ; boutonner
แตกใบอ่อน[v. exp.] (taēk bai øn) EN: put forth leave-buds FR:
แตกปลี[v. exp.] (taēk plī) EN: put forth its spadix ; put forth flower spikes FR:
แตกตา[v. exp.] (taēk tā) EN: put forth scion FR:
ทอดยอด[v.] (thøtyøt) EN: sprout ; put forth shoots FR:
ตกเครือ[v.] (tokkhreūa) EN: put forth fruit (bananas) FR:
เหยียด[v.] (yīet) EN: stretch ; stretch out ; extend ; spread ; unroll ; put forth ; sprawl ; straighten ; unkink FR: étendre ; déployer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า put forth
Back to top