ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pumpkin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pumpkin*, -pumpkin-

pumpkin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pumpkin (n.) ฟักทอง Syn. gourd
pumpkin (n.) ไวน์ชนิดหนึ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
pumpkin(พัมพฺ'คิน) n. ฟักทอง,พืชฟักทอง
English-Thai: Nontri Dictionary
pumpkin(n) ฟักทอง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฟักทอง (n.) pumpkin Syn. ฟักเหลือง
ฟักเหลือง (n.) pumpkin Syn. ฟักทอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Everyone hail to the pumpkin songทุคนร้องทัก ราชาแห่งฟักทอง
Our man Jack is king of the pumpkin patchแจ๊ค ของเรา แจ๊ก ราชาแห่งฟักทอง
Everyone hail to the Pumpkin King nowทุกคนร้องทักราชาแห่งฟักทอง
Everyone hail to the pumpkin songทุกคนร้องเพลงของราชาฟักทอง
And I, Jack the Pumpkin Kingและฉัน แจ๊ก / ราชาแห่งฟักทอง
That the Pumpkin King with the skeleton grinว่าราชาฟัทอง / ผู้ยิ้มแย้มด้วยโครงกระดูก
I tromped through the pumpkin patch.ฉันเดินตรวจบริเวณบ้านของเขาแล้วนะ
But you're the Pumpkin King!แต่เธอเป็นราชาแห่งฟักทองนะ
That's right, I am the Pumpkin King Ha-ha-ha-haใช่แล้ว ฉันคือราชาฟักทอง\ ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า
Sewer rat may taste like pumpkin pie, but I'd never know... 'cause I wouldn't eat the filthy motherfuckers.ท่อน้ำทิ้งหนูจะได้ลิ้มรสเช่นพายฟักทอง แต่ฉันไม่เคยรู้ ... เพราะฉันจะไม่กิน motherfuckers สกปรก
[ Pumpkin ] That's it. Get the fuck down. In the bag.[ฟักทอง] นั่นแหล่ะ ได้รับการบันทึกลง ในถุง
What do you expect? Pumpkin juice?นึกว่าเหมือนอะไร น้ำฟักทองเหรอ

pumpkin ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
南瓜[nán guā, ㄋㄢˊ ㄍㄨㄚ, 南瓜] pumpkin
番瓜[fān guā, ㄈㄢ ㄍㄨㄚ, 番瓜] pumpkin

pumpkin ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冬至南瓜;冬至カボチャ[とうじかぼちゃ(冬至南瓜);とうじカボチャ(冬至カボチャ), toujikabocha ( touji kabocha ); touji kabocha ( touji kabocha )] (n) custom of keeping a pumpkin or squash during the winter and eating it on the day of the winter solstice

pumpkin ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัวลอยฟักทอง[n. exp.] (būaløi fakt) EN: pumpkin balls in coconut syrup FR:
ฟักเขียว[n. exp.] (fak khīo) EN: wax gourd ; white gourd ; Chinese preserving melon ; ash pumpkin FR: courge blanche beurre [f]
ฟักทอง[n.] (fakthøng) EN: pumpkin ; winter squash ; squash FR: potiron [m] ; citrouille [f]
ฟักทองบัตเตอร์นัต[n. exp.] (fakthøng ba) EN: butternut pumpkin FR:
ฟักทองแกงบวด[n. exp.] (fakthøng ka) EN: pumpkin in coconut milk FR:
ฟักทองประดับ[n. exp.] (fakthøng pr) EN: fancy pumpkin FR:
ฟักทอง ทองอำไพ 342 ; ทองอำไพ 342[n. exp.] (fakthøng th) EN: pumpkin Thong-ampai 342 FR:
ฟักทอง ทองอำไพ 425 ; ทองอำไพ 425[n. exp.] (fakthøng th) EN: pumpkin Thong-ampai 425 FR:
ฟักทอง ทองอำไพ 426 ; ทองอำไพ 426[n. exp.] (fakthøng th) EN: pumpkin Thong-ampai 426 FR:
ฟักทองยักษ์[n. exp.] (fakthøng ya) EN: giant pumpkin ; big max pumpkin FR:
ฟักทองญี่ปุ่น[n. exp.] (fakthøng Yī) EN: Japanese pumpkin ; kabocha FR:
แกงบวดฟักทอง[n. exp.] (kaēngbūat f) EN: pumpkin in coconut milk FR:
ขนมฟักทอง[n. exp.] (khanom fakt) EN: pumpkin pudding FR:
ขนมสังขยาฟักทอง[n. exp.] (khanom sang) EN: Thai pumpkin custard FR:
สังขยาฟักทอง[n. exp.] (sangkhayā f) EN: custard steamed in pumpkin ; Thai custard in pumpkin FR:
ซุปฟักทอง[n. exp.] (sup fakthøn) EN: pumpkin soup FR: soupe de potiron [f]
ฟักทองเชื่อม[n. exp.] (fakthøng ch) EN: pumpkins in syrup FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pumpkin
Back to top