ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-prototypical-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น prototypical, *prototypical*,

-prototypical- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They don't look like prototypical jihadists to me.พวกเขาไม่ได้ดูเหมือน ญิฮาดสำหรับผม
What does a prototypical jihadist look like, Rick? You got a photo of one?แล้วญิฮาดหน้าตาเป็นยังไง ขอผมดูรูปหน่อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -prototypical-
Back to top