ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

evangelize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *evangelize*, -evangelize-

evangelize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
evangelize (vi.) เปลี่ยนคนอื่นให้หันมานับถือศาสนาคริสต์ โดยเฉพาะด้วยการเทศน์หรืองานของมิชชันนารี Syn. convert, proselytize
evangelize (vt.) เปลี่ยนคนอื่นให้หันมานับถือศาสนาคริสต์ โดยเฉพาะด้วยการเทศน์หรืองานของมิชชันนารี Syn. convert, proselytize
evangelize (vi.) พยายามชักชวนให้คนอื่นกระตือรือร้นในความคิดความเชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมือนกับตัวเอง
evangelize (vt.) พยายามชักชวนให้คนอื่นกระตือรือร้นในความคิดความเชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมือนกับตัวเอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Come if you want to but as far as I'm concerned, the town has been over-evangelized.ถ้าคุณอยากมาก็มา... แต่ที่ผมคิด เมืองนี้เจอเรื่องการเทศน์มากเกินไป
Over-evangelized? But if there's one person...เจอเรื่องเทศน์มากเกินไปเหรอ แต่ถ้ามีใครคนหนึ่ง...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า evangelize
Back to top