ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-prodigality-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น prodigality, *prodigality*,

-prodigality- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพล[X] (praphreut s) EN: prodigality FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -prodigality-
Back to top