ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-pressman-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pressman, *pressman*,

-pressman- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักข่าว[n.] (nakkhāo) EN: reporter ; correspondent ; news man ; pressman ; journalist FR: journaliste [m,f] ; reporter [m] ; reporteur [m] ; correspondant de presse [m]

-pressman- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pressevertreter {m}reporter; pressman

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -pressman-
Back to top