ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*preference*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น preference, -preference-

*preference* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
account for preferences (idm.) สามารถอธิบายได้ว่าชอบหรือไม่ชอบ
by preference (adv.) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Syn. first, by choice, in preference
in preference (adv.) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Syn. first, by preference, by choice
preference (n.) ความพึงใจ See also: สิทธิพิเศษ Syn. choice, favorite
English-Thai: HOPE Dictionary
preference(เพรฟ'เฟอเรินซฺ) n. การชอบมากกว่า,สิ่งที่ชอบมากกว่า,บุริมสิทธิ,สิทธิพิเศษ,การใช้สิทธิพิเศษ, Syn. partiality,choice
English-Thai: Nontri Dictionary
preference(n) การชอบมากกว่า,ความสมัครใจ,การเลื่อนตำแหน่ง,บุริมสิทธิ์,สิทธิพิเศษ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
preference orderingการจัดลำดับตามความนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pref (abbr.) คำนำ (คำย่อ preface, prefatory, preference, preferred)
หุ้นบุริมสิทธิ (n.) preference share
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Age range, personality preferences. You know, it's all listed.ช่วงอายุ ลักษณะบุคลิกภาพ มันอยู่ในนี้หมดแล้ว
Well, effective stopping power is more important than your preference in guns.ความแรงจนทำให้หยุดเคลื่อนไหวได้น่ะ สำคัญกว่าความชอบที่ว่านะ
A perfect example of this school's... discriminatory preference of semen to ovaries.เป็นตัวอย่างที่ดีของ การลำเอียงเข้าหาซีเมนส์ของผู้ชายแทนที่จะเป็นไข่ของผู้หญิง
Then the city council decides to give minority-owned companies preference in city contracts.จากนั้นเขตก็ตัดสิน ให้พวกบริษัทของพวกคนกลุ่มน้อย ได้เซ็นต์สัญญากับเขต
ASK HIM ANYTHING YOU WANT. LIKE HIS, UH, PREFERENCE FOR SOFT DRINKS?ถามเค้าถึงสิ่งที่ลูกอยากได้ / อย่างเช่นน ดื่มอะไรดีครับอะเหรอ?
Okay. Now, I don't know what your preferences are.โอเค แต่ไม่ฉันไม่รู้ว่าเธออยากได้แบบไหน
A series of purchases, preferences, and quantifiable data points that we define as your personality.ประวัติการซื้อ ความชอบ และข้อมูลทุกอย่าง ซึ่งเราใช้กำหนดลักษณะ บุคลิกของคุณ
Those are called preferences. Those are not needs.นั่นเรียกว่าความอยาก ไม่ได้จำเป็น
My personal preference is two Zegna bars and a copy of the Times.ส่วนตัวฉันก็โอนเอียงไปทางโน้น แล้วก็จะทำให้สำเร็จไปทุกครั้ง
DID HE HAVE ANY OTHER STRANGE PREFERENCES IN BED?เขาเคยมีพฤติกรรมบนเตียงแปลกๆบ้างไหม?
It look like his preference is based more on age instead of physical characteristics.ดูเหมือนว่าเขาจะสนใจอายุ มากกว่าลักษณะทางกายภาพนะครับ
My personal preference is two Zegna bars and a copy of the Times.ของโปรดผมคือ ขนมเช็คน่า 2 แท่ง และนิตยสารไทมส์

*preference* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偏爱[piān ài, ㄆㄧㄢ ㄞˋ, 偏爱 / 偏愛] favor; preference
性偏好[xìng piān hào, ㄒㄧㄥˋ ㄆㄧㄢ ㄏㄠˋ, 性偏好] sexual preference

*preference* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お好み[おこのみ, okonomi] (n,adj-no) choice; preference
プリファレンス[, purifarensu] (n) preference
一芸入試[いちげいにゅうし, ichigeinyuushi] (n) entrance exam for a university giving preference to persons who excel in one special field (skill); one-talent oriented entrance examination
優先株[ゆうせんかぶ, yuusenkabu] (n) preferred stock; preference shares
優先権[ゆうせんけん, yuusenken] (n) priority; preference; preferential right
好き嫌い[すききらい, sukikirai] (n) likes and dislikes; pickiness (about food); choosiness; fussiness; tastes; preferences; (P)
好まれる[このまれる, konomareru] (v1) to like; to appreciate; to have a preference
好みにより[このみにより, konominiyori] (n) depending on one's preference
好んで[このんで, kononde] (n) by (from) choice; by (for) preference; of one's own accord; of one's (own) free will; on purpose; deliberately; intentionally; (P)
性的嗜好[せいてきしこう, seitekishikou] (n) sexual preference; sexual predilection
方がまし(P);方が増し[ほうがまし, hougamashi] (exp) I would rather; I would as lief do; strong preference; (P)
時間選好[じかんせんこう, jikansenkou] (n) time preference
最優先[さいゆうせん, saiyuusen] (n,vs) maximum preference; maximum priority; priority handling
趣味[しゅみ, shumi] (n) (1) hobby; pastime; (2) tastes; preference; liking; (P)
顕示選好[けんじせんこう, kenjisenkou] (n) revealed preference
Japanese-English: COMDICT Dictionary
プリファレンス[ぷりふぁれんす, purifarensu] Preference

*preference* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุริมสิทธิ[n.] (burimmasit) EN: preferential right ; prior right ; preference ; priority FR: priorité [f]
หุ้นบุริมสิทธิ[n. exp.] (hunburimmas) EN: preference share ; preferred stock FR:
คอ[n.] (khø) EN: popularity ; preference FR:
ความชอบของลูกค้า[n. exp.] (khwām chøp ) EN: customer preference FR: préférence des clients [f]
ความต้องการ[n.] (khwām tǿngk) EN: requirement ; demand ; need ; want ; preference FR: besoin [m] ; besoins [mpl] ; demande [f] ; désir [m] ; exigence [f] ; desiderata [mpl]
ลำเอียง[v.] (lam-īeng) EN: be partial ; be unfair ; be biased ; have a preference for ; show favouritism FR: être partial ; être injuste ; favoriser
โอนเอียง[v.] (ōn-īeng) EN: be biased ; be prejudiced ; incline ; lean toward(s) ; show a preference FR:
ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร[n. exp.] (rabop sitth) EN: Generalized System of Preference (GSP) FR:
รสนิยม[n.] (rotniyom = ) EN: taste ; liking ; preference ; fondness FR: goût [m] ; penchant [m] ; préférence [f]
รสนิยม[n.] (rotsaniyom ) EN: taste ; liking ; preference ; fondness FR: goût [m] ; penchant [m] ; préférence [f]

*preference* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorzugsaktien {pl} | Vorzugsaktie mit variabler Dividendepreference shares; preference stock | adjustable rate preferred stock
Vorzugsdividende {f}preference dividend [Br.]; preferred dividend [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *preference*
Back to top