ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

precocious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *precocious*, -precocious-

precocious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
precocious (adj.) ที่มีความสามารถมากกว่าเด็กในวัยเดียวกัน Syn. advanced, bright, gifted
English-Thai: HOPE Dictionary
precocious(พรีโค'เชิส) adj. แก่แดด,แก่เกินวัย,โตเกินวัย,ฉลาดเกินวัย., See also: precociousness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
precocious(adj) แก่เกินอายุ,โตก่อนกำหนด,แก่แดด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
precocious-เจริญก่อนวัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แก่แดด (adj.) precocious See also: premature Syn. แก่แดดแก่ลม
แก่แดดแก่ลม (adj.) precocious See also: premature
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
(CHUCKLING) Precocious little fellow, isn't he?แก่แดดจริงนะ เจ้าเพื่อนยาก
You precocious little bitch! Okay, guys, guys! Hey!ยัยเด็กแก่แดด! พวกคุณ หยุดก่อน!
I was a precocious six year old in love.ฉันแค่เป็นเด็กแก่แดดหกขวบที่กำลังตกหลุมรัก
Is that unusual for him, being curious and precocious?นั่นไม่ใช่ปรกติวิสัยของเขาเหรอ ขี้สงสัยอยากรู้อยากเห็น มากกว่าเด็กในวัยเดียวกัน
"precocious young Charlotte Grayson"สาวน้อยชาร์ล็อต เกรย์สัน
Your mother and I, believed that krypton lost something precocious, the element of choice, of chance.แม่ของเจ้าและข้าเชื่อว่า ชาวคริปตันสูญเสียบางอย่างไป ทางเลือกในการใช้ชีวิต โอกาสต่างๆ
No. No. No, I was precocious.ไม่ ไม่ ไม่ ฉันมันแก่แดดน่ะ

precocious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
早熟[zǎo shú, ㄗㄠˇ ㄕㄨˊ, 早熟] precocious; early-maturing

precocious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おちゃっぴい[, ochappii] (n) chatterbox; talkative girl; precocious girl
こましゃくれる;こまっしゃくれる;こまちゃくれる;こまっちゃくれる[, komashakureru ; komasshakureru ; komachakureru ; komacchakureru] (v1) to be saucy (of children); to be impudent; to be cheeky; to be sassy; to be precocious
マセガキ[, masegaki] (n) precocious brat
俊童[しゅんどう, shundou] (n) precocious child
御ませ[おませ, omase] (adj-na) (uk) precocious; precocious child
才走る[さいばしる, saibashiru] (v5r,vi) to be clever; to be quick-witted; to be precocious
早成[そうせい, sousei] (n,adj-no) early completion; maturing early; precocious
老成[ろうせい, rousei] (adj-na,n,vs) mature; becoming precocious
ませる[, maseru] (v1) to seem grown-up; to seem mature; to be precocious; to be advanced for one's age
大人じみた[おとなじみた, otonajimita] (adj-f) precocious; unchildlike; early-blooming

precocious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉลาดเกินวัย[adj.] (chalāt koēn) EN: precocious FR: précoce
แก่แดด[adj.] (kaēdaēt) EN: prematurely aged ; precocious FR:
แกแน[adj.] (kaēnaē) EN: precocious FR:
แก่แรด[adj.] (kaēraēt) EN: precocious FR:

precocious ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
frühreif; früh entwickelt; frühzeitig {adj} | frühreifer | am frühreifstenprecocious | more precocious | most precocious

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า precocious
Back to top