ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

earthenware

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *earthenware*, -earthenware-

earthenware ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
earthenware (n.) เครื่องดินเผา See also: ภาชนะดินเผา Syn. ceramics, crockery, pottery
earthenware jar (n.) เครื่องปั้นดินเผา
earthenware pot (n.) จานเล็กๆ ซึ่งนำเข้าเตาอบได้ Syn. baking dish
English-Thai: HOPE Dictionary
earthenwaren. เครื่องเคลือบดินเผา,ดินเหนียวใช้ทำเครื่องเคลือบดินเผา
English-Thai: Nontri Dictionary
earthenware(n) เครื่องปั้นดินเผา,เครื่องเคลือบดินเผา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
earthenwareเครื่องดินเผา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระเบื้องดินเผา (n.) earthenware
ภาชนะดินเผา (n.) earthenware Syn. เครื่องปั้นดินเผา
หวด (n.) earthenware steamer
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Looks like I'm finally going to have that darling little earthenware asparagus dishดูเหมือนว่า ในที่สุดฉันจะได้ ชุดจานสวยเหล่านั้น

earthenware ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bō, ㄅㄛ, 钵 / 缽] alms bowl; small earthenware basin
[bō, ㄅㄛ, 钵 / 鉢] small earthenware plate or basin; a monk's alms bowl; Sanskrit paatra
[qiū, ㄑㄧㄡ, 坵] earthenware, earthenware vessel
[yǎn, ㄧㄢˇ, 甗] earthenware vessel

earthenware ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
土焼き[つちやき, tsuchiyaki] (n) unglazed earthenware
土瓶[どびん, dobin] (n) earthenware teapot
土瓶蒸し;土瓶蒸[どびんむし, dobinmushi] (n) food steam-boiled in an earthenware teapot
土鍋[どなべ, donabe] (n) earthenware pot
瓶子[へいじ;へいし, heiji ; heishi] (n) earthenware pot (used as a decanter); jar; jug
[たしらか, tashiraka] (n) (arch) fired earthenware vessel used by the empower to clean his hands
甕;甕わ[みか(甕);みかわ, mika ( kame ); mikawa] (n) (arch) large earthenware pot (for brewing sake)
糸底[いとぞこ, itozoko] (n) bottom rim of earthenware cup
[ほとぎ, hotogi] (n) (1) fat-bodied, small-mouthed earthenware jar for carrying water; (2) water vessel used for a baby's first bath
行平鍋[ゆきひらなべ, yukihiranabe] (n) glazed earthenware casserole dish
土器[どき(P);かわらけ, doki (P); kawarake] (n) (1) earthenware; (2) (かわらけ only) unglazed (bisque-fired) earthenware; (P)
瀬戸物[せともの(P);セトモノ, setomono (P); setomono] (n) earthenware; crockery; china; (P)
焼き物;焼物;焼きもの[やきもの, yakimono] (n) (1) earthenware; pottery; porcelain; china; (2) flame-broiled food (esp. fish); (3) tempered blade

earthenware ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่างกระเบื้อง[n. exp.] (āng krabeūa) EN: China basin ; earthenware basin FR:
เครื่องปั้นดินเผา[n.] (khreūangpan) EN: pottery ; earthenware ; crockery FR: poterie [f] ; objet en terre cuite [m]
กระเบื้องดินเผา[n. exp.] (krabeūang d) EN: earthenware FR:
หม้อดิน[n.] (mødin) EN: earthenware pot ; clay pot ; pot FR: pot en terre cuite [m]
ภาชนะดินเผา[n.] (phāchana di) EN: earthenware ; pottery FR:
ภาชนะดินเผา[n. exp.] (phāchana di) EN: earthenware FR: pot en terre cuite [m]
ภาชนะดิน[n. exp.] (phātchana d) EN: earthenware ; pottery FR:
ภาชนะดินเผา[n. exp.] (phātchana d) EN: earthenware FR:

earthenware ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fayence {f}fayence; faience; glazed earthenware

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า earthenware
Back to top