ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pollution

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pollution*, -pollution-

pollution ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pollution (n.) การทำให้เป็นมลพิษ See also: การทำให้สกปรก Syn. contamination, defilement
pollution (n.) ภาวะมลพิษ See also: สภาวะมลพิษ, มลภาวะเป็นพิษ, สภาพเป็นพิษ, ความสกปรก
Pollution Control Department (n.) กรมควบคุมมลพิษ
English-Thai: Nontri Dictionary
pollution(n) การทำให้สกปรก,การทำให้เปื้อน,การทำให้เสียหาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pollution๑. มลพิษ๒. ภาวะมลพิษ๓. การก่อมลพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pollutionมลพิษ, มลภาวะ, มลพิษ - พิษเกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภาวะมลพิษ (n.) pollution
มลพิษ (n.) pollution See also: contamination Syn. มลภาวะ
กรมควบคุมมลพิษ (n.) Pollution Control Department
ปัญหามลพิษ (n.) pollution problem
มลพิษทางน้ำ (n.) water pollution
มลพิษทางสภาวะแวดล้อม (n.) environmental pollution See also: environmental impurity
มลพิษทางอากาศ (n.) air pollution Syn. อากาศเสีย, มลภาวะทางอากาศ
มลพิษทางเสียง (n.) noise pollution
มลพิษทางเสียง (n.) noise pollution
มลภาวะทางอากาศ (n.) air pollution Syn. อากาศเสีย
อากาศเสีย (n.) air pollution Syn. มลภาวะทางอากาศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're a band called Blood Pollution a Steel Dragon tribute band, the best in Pittsburgh.พวกเรามีชื่อวงว่า "บลัด โพลูชั่น" ..อภินันทนาการแด่วง "สตีล ดราก้อน" ดีที่สุดในพิตต์เบิร์ก
Even in the case of air there's been some progress and that is the trading of pollution permits.แม้แต่ในกรณีของอากาศก็มีการรุกคืบ (ไมเคิล วอล์คเกอร์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันเฟรเซอร์) นั่นคือการค้าขายใบอนุญาตก่อมลพิษ
But the problem is this thin layer of atmosphere is being thickened by all of the global warming pollution that's being put up there.แต่ปัญหาคือชั้นบรรยากาศบางๆนี้กำลังถูกทำให้หนาขึ้น ด้วยมลภาวะที่ทำให้โลกร้อนทั้งหลายที่ถูกปล่อยขึ้นไป
A number of very reputable scientists have said that one factor of air pollution is oxides of nitrogen from decaying vegetation.นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากหลายท่าน ได้บอกว่าปัจจัยหนึ่งของมลพิษทางอากาศ คือออกไซด์ของไนโตรเจนจากพืชที่เน่าเปื่อย
If we use more efficient electricity appliances, we can save this much off of the global warming pollution that would otherwise be put into the atmosphere.ถ้าหากเราใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เราสามารถช่วยลดเรื่องภาวะโลกร้อนได้มากขนาดนี้
But the pollution in your lake, it's dissolving our barge.แต่ มลภาวะที่ทะเลสาบจะท่วมเวทีอยู่แล้ว
Sorry to bother you on a Sunday... but I'm sure you're as worried about the pollution in Lake Springfield as I am.แต่หนูคิดว่าคุณคงห่วงเรื่องมลภาวะในทะเลสาบสปริงฟิลด์ เหมือนๆ กับหนู
If we don't change our ways right now... pollution in Lake Springfield will be at this level.ถ้าเราไม่เปลี่ยนพฤติกรรมกันเสียเดี๋ยวนี้ ระดับของมลภาวะในทะเลสาบสปริงฟิลด์จะเพิ่มถึงระดับนี้
As you can see, human pollution is one of the greatest threats to the environment out here.ที่ต้องมาเจอมลพิษทางอารมณ์ นี่เป็นมาตรการขจัดขยะอารมณ์ ให้พ้นไปจากความรู้สึก
It's a pollution cloud. The mills down in Rumford.มันต้องเป็นควันพิษ จากโรงงานในลัมฟอร์ด
All that pollution and technology,ทั้งหมดนั่นมันมลภาวะ เทคโนโลยี,
The pollution is catastrophic.และได้มลพิษขั้นรุนแรง

pollution ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
攀枝花[Pān zhī huā, ㄆㄢ ㄓ ㄏㄨㄚ, 攀枝花] kapok (the flower of cotton tree); Panzhihua, new prefecture level city in southwest Sichuan, bordering Yunnan (number 1 in pollution league table)
空气污染[kōng qì wū rǎn, ㄎㄨㄥ ㄑㄧˋ ㄖㄢˇ, 空气污染 / 空氣污染] air pollution
环境污染[huán jìng wū rǎn, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄖㄢˇ, 环境污染 / 環境污染] environmental pollution
噪声污染[zào shēng wū rǎn, ㄗㄠˋ ㄕㄥ ㄖㄢˇ, 噪声污染 / 噪聲污染] noise pollution
污染[wū rǎn, ㄖㄢˇ, 污染] pollution; contamination
烟尘[yān chén, ㄧㄢ ㄔㄣˊ, 烟尘 / 煙塵] smoke and dust; air pollution
悬浮物[xuán fú wù, ㄒㄩㄢˊ ㄈㄨˊ ˋ, 悬浮物 / 懸浮物] suspended matter; suspension (of atmospheric pollution)

pollution ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポリューション[, poryu-shon] (n) pollution
モラルポリューション[, moraruporyu-shon] (n) moral pollution
公害対策基本法[こうがいたいさくきほんほう, kougaitaisakukihonhou] (n) (Japanese) Environmental Pollution Prevention Act
化学汚染[かがくおせん, kagakuosen] (n) chemical pollution
四大公害病[よんだいこうがいびょう, yondaikougaibyou] (n) (See 水俣病,第二水俣病,四日市ぜんそく,イタイイタイ病) the four major pollution-caused illnesses (Minamata disease, Niigata Minamata disease, Yokkaichi asthma, Itai-itai disease); four big pollution diseases of Japan
大気汚染[たいきおせん, taikiosen] (n) air pollution
大気汚染防止法[たいきおせんぼうしほう, taikiosenboushihou] (n) Air Pollution Control Law
宇宙公害[うちゅうこうがい, uchuukougai] (n) space environmental pollution
汚染源[おせんげん, osengen] (n) source of pollution
海洋投棄規制条約[かいようとうききせいじょうやく, kaiyoutoukikiseijouyaku] (n) Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matters
煙害[えんがい, engai] (n) smoke pollution
煙毒[えんどく, endoku] (n) smoke pollution
空気汚染[くうきおせん, kuukiosen] (n) air pollution
鉛公害[なまりこうがい, namarikougai] (n) pollution caused by lead exhaust
公害対策[こうがいたいさく, kougaitaisaku] (n) anti-pollution measures
汚染[おせん, osen] (n,vs) (See 公害・こうがい) pollution; contamination; (P)
汚濁[おだく, odaku] (n,vs) pollution; contamination; corruption; graft; (P)

pollution ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเกิดมลพิษ[n. exp.] (kān koēt mo) EN: pollution FR: pollution [f]
การปลดปล่อยมลพิษ[n. exp.] (kān plotplǿ) EN: pollution emission ; pollutant release FR:
กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)[org.] (Krom Khūapk) EN: Pollution Control Department (PCD) FR:
แหล่งที่มาของมลพิษ[n. exp.] (laeng thīmā) EN: source of pollution FR: source de pollution [f]
มลภาวะ[n.] (monlaphāwa) EN: contamination ; pollution FR: contamination [f] ; pollution [f]
มลภาวะ[n.] (monlaphāwa) EN: pollution ; contamination FR: pollution [f]
มลพิษ[n.] (monlaphit) EN: pollution ; contamination FR: pollution [f] ; contamination [f]
มลพิษทางอากาศ[n. exp.] (monlaphit t) EN: air pollution FR: pollution de l'air [f] ; pollution atmosphérique [f]
มลพิษทางดิน[n. exp.] (monlaphit t) EN: soil pollution FR: pollution du sol [f]
มลพิษทางน้ำ[n. exp.] (monlaphit t) EN: water pollution FR: pollution de l'eau [f]
มลพิษทางสภาวะแวดล้อม[n. exp.] (monlaphit t) EN: environmental pollution ; environmental impurity FR: pollution de l'environnement [f]
มลพิษทางเสียง[n. exp.] (monlaphit t) EN: noise pollution FR: pollution sonore [f] ; pollution par le bruit [f]
มลพิษอุณหภาพ[n. exp.] (monlaphit u) EN: termal pollution FR:
มลภาวะ[n.] (monphāwa) EN: pollution ; contamination FR: pollution [f] ; contamination [f]
ภาวะมลพิษ[n.] (phāwamonlap) EN: pollution FR:
ภาวะน้ำเสีย[n. exp.] (phāwa nām s) EN: water pollution FR: pollution de l'eau [f]
ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ[n. exp.] (rabop khūap) EN: air pollution control system FR:

pollution ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luftbelastung {f}atmospheric pollution; air pollution
Chloridbelastung {f}chloride pollution
Meeresverschmutzung {f}marine pollution
Lärmbelästigung {f}noise pollution
Restverschmutzung {f}residual pollution
Saprobienindex {m}saprobity index; saprobial pollution index
Gewässerschutz {m}water pollution control; prevention of water pollution
Fremdschicht {f} (Halbleiter) [electr.]pollution layer
Umweltschutz {m}pollution control
Umweltverschmutzung {f}pollution of the environment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pollution
Back to top