ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

plead for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *plead for*, -plead for-

plead for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
plead for (phrv.) ขอร้อง See also: วิงวอน
plead for (phrv.) เป็นตัวแทน(บางคน)ในศาล Syn. act for, appear for
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร่ำขอ (v.) plead for See also: beg for, beseech Syn. ขอร้อง, อ้อนวอน
วอนขอ (v.) plead for See also: beg for, beseech Syn. ขอร้อง, อ้อนวอน, ร่ำขอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
#When Mama went to plead for him #แม่ของฉัน ร้องขอชีวิตให้เขา
One minute you plead for your friend's life, and the next minute you nt to take it.นาทีนึงแกอ้อนวอนขอชีวิตให้เพื่อน ถัดมากลับจะเอาชีวิตมัน
I plead for her life, she dies.ผมร้องขอชีวิตเธอ เธอก็ตาย
Did he plead for a reprieve?เขาขอร้องให้เจ้ามีเมตตาไหม
Sansa came to court this morning to plead for your life.ซานซ่ามาเยือนราชสำนัก เมื่อรุ่งสาง เพื่อร้องขอชีวิตท่าน
If you've come to plead for your life...ถ้าลูกมาที่นี่เพื่อร้องขอชีวิตล่ะก็..
He'll plead for mercy. I'll allow him to join the Night's Watch.เขาจะขอร้องความเมตตา ข้าจะยอม ให้เขาไปร่วมกับหน่วยไนท์วอทช์
Came right to me to plead for your life.มาหาฉัน มาร้องขอชีวิตนาย
So you can plead for this.ดังนั้นคุณจึงสามารถวอนขอนี้
The pit fighters you liberated plead for this opportunity.นักสู้ที่ท่านปลดแอกนั่นแหละ ที่วิงวอนขอโอกาสนี้
Run, hide... plead for mercy, scatter your forces.เรียกใช้ซ่อน ขอร้องให้เมตตากระจายกำลัง ของคุณ

plead for ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乞巧奠[きっこうでん;きこうでん, kikkouden ; kikouden] (n) (See 七夕) Festival to Plead for Skills (progenitor festival of Tanabata)
立琴[たてごと, tategoto] (n) (arch) (See 乞巧奠) koto erected in one's yard as decoration during the Festival to Plead for Skills
庇う[かばう, kabau] (v5u,vt) to protect someone; to take under one's wing; to plead for; to stick up for; to cover up for someone; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า plead for
Back to top