ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pitfall

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pitfall*, -pitfall-

pitfall ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pitfall (n.) หลุมพราง See also: กับดัก, อันตรายแอบแฝง Syn. trap
English-Thai: HOPE Dictionary
pitfall(พิท'ฟอล) n. หลุมพราง,กับดัก
English-Thai: Nontri Dictionary
pitfall(n) กับดัก,หลุมพราง,อันตราย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's one of the inherent pitfalls of being a scientist.เป็นหนึ่งในเรื่องต้องห้าม ของนักวิทยาศาสตร์
That's just one of the pitfalls of dating a married woman.มันก็แค่หลุมพรางในการคบหาของผู้หญิงแต่งงานแล้ว
It's one of the pitfalls of eternity.มันเป็นหลุมพรางหนึ่ง ของความเป็นนิรันดร์
We just saw the inspector spacetime wedding episode, so we know what pitfalls to avoid.Inspector Spacetime ตอนงานแต่งมา เรารู้ว่าต้องหลีกเลี่ยงอะไรบ้าง
A very cogent reminder of the pitfalls of having faith in one's fellow man, thank you.เขาคือเครื่องเตือนใจ ไม่ให้ผมสิ้นหวังในตัวมนุษย์ ขอบคุณ

pitfall ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, 阱] hole; pitfall
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, 陷] pitfall; trap; to get stuck; to sink; to cave in; to frame (false charge); to capture (a city in battle); to fall (to the enemy); defect
陷坑[xiàn kēng, ㄒㄧㄢˋ ㄎㄥ, 陷坑] pitfall; pit as animal trap

pitfall ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
陥穽;陥せい[かんせい, kansei] (n,vs) trap; pitfall
落とし穴(P);落し穴[おとしあな, otoshiana] (n) pitfall; trap; pit; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pitfall
Back to top