ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ping-pong

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ping-pong*, -ping-pong-

ping-pong ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ping-pong (n.) ปิงปอง
ping-pong (vi.) เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว See also: สับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
ping-pong (vt.) ทำให้เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
English-Thai: HOPE Dictionary
ping-pong(พิง'พอง) n. ลูกปิงปอง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม้ปิงปอง (n.) ping-pong bat
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Turley, nobody gets to me. We'll play more Ping-Pong later, okay?เทอร์ลี่ ถ้าไม่มีใครเข้าถึงตัวฉัน ซ้อมเสร็จเราจะไปตีปิงปองกัน
So, tell me, what's a beautiful, young, American Ping-Pong player doing mingling amongst the British upper class?ช่วยบอกที ว่าสาวน้อยอเมริกัน นักตีปิงปองกำลังทำอะไร ถึงมาอยู่ในงานสังคมชั้นสูง ของคนอังกฤษได้
We have a Ping-Pong table in our basement.เรามีโต๊ะปิงปอง ที่ห้องใต้ดิน
You got a ping-pong for an eye or something?แกเกิดปิ๊งปั๊งฉันขึ้นมาหรือไง
Randy, you're only 12 years old, and already they're saying that your name will go down among those of the greatest Ping-Pong players ever to take up the sport.แรนดี้, คุณเพียงอายุ 12 ปี, และแล้วพวกเขากำลังบอกว่า ที่ชื่อของคุณ จะลงไปในหมู่ผู้ จากที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เล่นปิงปอง ที่เคยใช้เวลาถึงการเล่นกีฬา
The Peppermill's very own Ping-Pong wizard...เปปเปอร์ของ ตัวช่วยสร้างปิงปองของตัวเองมาก ...
You see, Randy, Feng is a Ping-Pong fanatic.คุณจะเห็นแรนดี้, ฮเป็นคนบ้าปิงปอง
The world's greatest Ping-Pong instructor owns a takeout restaurant?ของโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุด สอนปิงปอง เจ้าของร้านอาหารที่ซื้อกลับบ้านได้หรือไม่
Real Ping-Pong is not played for trophies.จริงปิงปอง คือไม่ได้เล่นเพื่อถ้วยรางวัล
People bet on Ping-Pong here.คนเดิมพันปิงปองที่นี่
The Ping-Pong table doesn't know that.ตารางปิงปอง ไม่ทราบว่า
A true Ping-Pong player must always be aware of his surroundings.เล่นปิงจริง เสมอจะต้องตระหนักถึง ของสภาพแวดล้อมของเขา

ping-pong ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乒乓球拍[pīng pāng qiú pāi, ㄆㄧㄥ ㄆㄤ ㄑㄧㄡˊ ㄆㄞ, 乒乓球拍] ping-pong bat
乒乓[pīng pāng, ㄆㄧㄥ ㄆㄤ, 乒乓] ping-pong
乒乓球[pīng pāng qiú, ㄆㄧㄥ ㄆㄤ ㄑㄧㄡˊ, 乒乓球] table tennis; ping-pong; ping pong; table tennis ball

ping-pong ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シェークハンドグリップ[, shie-kuhandogurippu] (n) shake-hands grip (in ping-pong, table tennis)
ピンポン(P);ピンポーン[, pinpon (P); pinpo-n] (n) (1) ping-pong; table tennis; (int) (2) exactly!; surely!; that's it!; (P)
卓球[たっきゅう, takkyuu] (n) table tennis; ping-pong; (P)

ping-pong ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลูกปิงปอง[n. exp.] (lūk pingpøn) EN: FR: balle de ping-pong [f]
ไม้ปิงปอง[n. exp.] (māi ping-pø) EN: ping-pong bat FR: raquette de ping-pong [f] ; raquette de tennis de table [f]
ผู้เล่นปิงปอง[n. exp.] (phū lēn pin) EN: ping pong player FR: joueur de ping-pong [m]
ปิงปอง[n.] (pingpǿng) EN: table tennis ; ping pong FR: tennis de table [m] ; ping-pong [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ping-pong
Back to top