ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-pillowcase-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pillowcase, *pillowcase*,

-pillowcase- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With how crisp her pillowcase wasรอยยับบนปลอกหมอนของเธอ
Good. Now put this pillowcase over your head.ดี ที่นี้ใส่ปลอกหมอนนี่บนหัวเธอซิ

-pillowcase- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピローケース[, piro-ke-su] (n) pillowcase
枕カバー[まくらカバー, makura kaba-] (n) (See ピローケース) pillowcase

-pillowcase- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปลอกหมอน[n.] (pløkmøn) EN: pillowcase FR: taie d'oreiller [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -pillowcase-
Back to top