ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pilchard

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pilchard*, -pilchard-

pilchard ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pilchard (n.) ปลาทะเลขนาดเล็กจำพวกหนึ่ง Syn. sardines
English-Thai: HOPE Dictionary
pilchard(พิล'เชิร์ด) n. ปลาทะเลขนาดเล็กจำพวกหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pilchard. Cute. What we saying?หวัดดี มาร์นี่ มีอะไรกินบ้าง

pilchard ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大羽[おおばね, oobane] (n,adj-no) (See 真鰯) large Japanese pilchard
鰯(P);鰮[いわし, iwashi] (n) pilchard (esp. the Japanese pilchard, Sardinops melanostictus); sardine (esp. the sardine of the Japanese pilchard); (P)
鰯油[いわしゆ, iwashiyu] (n) pilchard oil; sardine oil
七つ星[ななつぼし, nanatsuboshi] (n) (1) (See 北斗七星) Big Dipper; (2) (See 七曜・1) family crest representing the seven luminaries (with one central circle surrounded by six other circles); (3) (See 真鰯) Japanese pilchard; Japanese sardine (Sardinops melanostictus)
真鰯[まいわし;マイワシ, maiwashi ; maiwashi] (n) (uk) Japanese pilchard; Japanese sardine (Sardinops melanostictus)

pilchard ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sardine {f} [zool.]European pilchard

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pilchard
Back to top