ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sardines

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sardines*, -sardines-

sardines ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sardines (n.) ปลาทะเลขนาดเล็กจำพวกหนึ่ง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sardinesปลาซาร์ดีน [TU Subject Heading]

sardines ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
煮干;煮干し[にぼし, niboshi] (n) (small crunchy) dried sardines
目刺し;目刺[めざし, mezashi] (n) dried sardines (held together by a bamboo skewer or string piercing the eye sockets)
ぎゅう詰め[ぎゅうづめ, gyuudume] (adj-na,n) packed like sardines; jammed
しらす漁;白子漁[しらすりょう, shirasuryou] (n) fishing for young anchovy, sardines, etc.
すし詰め;鮨詰め;寿司詰め;鮨詰[すしづめ, sushidume] (n) jam-packed; packed in like sushi (like sardines)
大衆魚[たいしゅうぎょ, taishuugyo] (exp) cheap fish for the masses (e.g. sardines, mackerel, pike)
白子[しろこ, shiroko] (n) (1) young of sardines; whitebait; (2) (See 片口鰯,真鰯,鰻) fry of the Japanese anchovy, eel, etc.
魚汁[いしる;いしり;よしる;よしり, ishiru ; ishiri ; yoshiru ; yoshiri] (n) fish sauce made of salted and fermented sardines, mackerel, or squid; a specialty of the Noto Peninsula of Ishikawa Prefecture

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sardines
Back to top