ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pigsty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pigsty*, -pigsty-

pigsty ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pigsty (n.) เล้าหมู See also: คอกหมู Syn. pigpen, sty
English-Thai: HOPE Dictionary
pigsty(พิก'สไท) n. เล้าหมู,คอกหมู,สถานที่สกปรก
English-Thai: Nontri Dictionary
pigsty(n) คอกหมู,เล้าหมู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How the hell did you get out of that pigsty?นายหนีออกจากคอกหมูนั่น ได้ยังไง?
That place is worse than a pigsty. As a doctor, I absolutely object!เป็นสถานที่อัปรีย์ ในฐานะแพทย์ ฉันต้องขอค้าน!
You can't get up in the morning, you're tired all day, you're moody, and your room's like a pigsty,ลูกตื่นสาย เหนื่อยทั้งวัน แล้วก็หงุดหงิดตลอดเวลา ห้องก็รกอย่างกับคอกหมู
This place is a pigsty.ที่นี่รกอย่างกับเล้าหมู
Of course I have. Don't think I've always lived in Theo's pigsty.อย่าคิดว่าฉันจะอยู่แต่ ในเล้าหมูของธีโอนะ
This place is a goddamn pigsty.ที่นี่สกปรกฉิบหายยังกับคอกหมู
I gotta cook dinner, my apartment's a pigsty, gotta pick up Hannah, take a shower...ทั้งทำอาหารค่ำ ทำความสะอาดอพาร์ทเม้นท์ ไปรับแฮนน่าห์ อาบน้ำแต่งตัว...
Maybe in this pigsty, there's some clues about where she could have gone.บางทีในห้องรกๆนี่, อาจจะมีเบาะแส ว่าเธอหายไปไหน
I don't want your father to think I'm keeping you in a pigsty.เดี๋ยวพ่อแกจะคิดว่าบ้านฉันเป็นเล่าหมู

pigsty ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hùn, ㄏㄨㄣˋ, 圂] grain-fed animals; pigsty
[qīng, ㄑㄧㄥ, 圊] pigsty; rest-room

pigsty ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
豚小屋[ぶたごや, butagoya] (n) pigsty
豚舎[とんしゃ, tonsha] (n) pigpen; pigsty
陋屋[ろうおく, rouoku] (n) cramped home; one's humble abode; hovel; pigsty; cottage; squalid hut

pigsty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้านสกปรก[n. exp.] (bān sokkapr) EN: pigsty FR: porcherie [f]
คอกหมู[n.] (khøk mū) EN: pigsty ; pigpen (Am.) FR: porcherie [m]
เล้าหมู[n. exp.] (lao mū) EN: pigsty ; pig pen FR: porcherie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pigsty
Back to top