ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-pictorial-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pictorial, *pictorial*,

-pictorial- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Countries all over the world still pass on knowledge through pictorial forms.นานาอารยประเทศถ่ายทอดความรู้ ในรูปแบบของภาพ

-pictorial- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
画报[huà bào, ㄏㄨㄚˋ ㄅㄠˋ, 画报 / 畫報] pictorial (magazine)

-pictorial- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グラフイック(P);グラフィック[, gurafuikku (P); gurafikku] (n,adj-no) (1) graphic; (2) graphic magazine; pictorial magazine; (P)
写真週刊誌[しゃしんしゅうかんし, shashinshuukanshi] (n) weekly pictorial magazine
画像パターン認識[がぞうパターンにんしき, gazou pata-n ninshiki] (n) {comp} pictorial pattern recognition
画報[がほう, gahou] (n) illustrated news magazine; pictorial
絵入り[えいり, eiri] (n) illustrated; pictorial
絵組;絵組み[えぐみ, egumi] (n) (1) structure of an artwork; pictorial design; (2) pictures inserted in a book
Japanese-English: COMDICT Dictionary
画像パターン認識[がぞうパターンにんしき, gazou pata-n ninshiki] pictorial pattern recognition

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -pictorial-
Back to top