ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

piano

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *piano*, -piano-

piano ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
piano (n.) เปียโน (เครื่องดนตรี) Syn. pianoforte
piano (adj.) เกี่ยวกับเปียโน
piano (adj.) แผ่วเบา See also: อ่อนหวาน, นุ่มนวล Syn. soft
piano (adv.) อย่างแผ่วเบา See also: อย่างอ่อนหวาน, อย่างนุ่ม, อย่างนุ่มนวล Syn. softly
pianoforte (n.) เปียโน (เครื่องดนตรี)
English-Thai: HOPE Dictionary
piano(พีแอน'โน) n. เปียโน pl. pianos
English-Thai: Nontri Dictionary
piano(n) เปียโน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pianoเปียโน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปียโน (n.) piano
เปียโน (n.) piano
mp (abbr.) คำย่อของ melting point และ mezzo piano Syn. m.p.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Marlin, stingray bit through this piano wire? Don't you tell me my business again.มาสินหรือกระเบนกัดสายเปียโนขาดเหรอ อย่ามาทําอวดรู้เรื่องของผม
I can play the piano without being popular. I once dreamt I was dancing with a jackhammer up my ass.เล่นเปียโนก็เป็น เคยฝันว่ามีค้อนอยู่ในก้น
Well, I took piano lessons when I was a kid and I played some ancient flutes,ครับ ผมเล่นเปียโนตอนที่เป็นเด็ก และเล่นเครื่องเป่าแบบโบราณ
Hey, June, why you not take the piano home?จูน ทำไมเธอไม่เอาเปียโนกลับไปที่บ้านเลยล่ะ
When I was nine years old, my mother's version of believing in me was believing that I could be anything, anything she wanted, the best piano prodigy this side of China.ตอนที่ฉันอายุ 9 ขวบ แบบการเชื่อของแม่ฉันในตัวฉัน... ก็คือการเชื่อว่าฉันสามารถเป็นได้ทุกอย่าง ทุกอย่างที่เธอต้องการ
That night, Mom figured I'd redeem her with my international piano debut.คืนนั้นแม่คิดว่าฉันจะช่วยเอาคืนได้... ด้วยการแสดงเปียโนของฉัน
I figured I never had to play the piano again.ฉันก็คิดว่า คงไม่ต้องเล่นเปียโนอีกต่อไปแล้ว
Say, didn't you play the piano once?นี่เธอไม่ได้เล่นเปียโนอีกเลยเหรอ
I could play the piano by that heartbeat of his.ผมเล่นเปียโนตามจังหวะหัวใจเค้ายังได้
Last week I was playing the piano for him. And he likes it.อาทิตย์ที่แล้วผมเล่นเปียโนให้มันฟัง มันชอบนะคุณ
I can't work out who this amazing piano player isเดาไม่ออกว่า มือเปียโนมหัศจรรย์คนนี้ใคร
You said something about a piano Where was it exactly?นายเอ่ยเรื่องเปียโน เจอมันตรงไหน

piano ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电子琴[diàn zǐ qín, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄑㄧㄣˊ, 电子琴 / 電子琴] electronic piano
大钢琴[dà gāng qín, ㄉㄚˋ ㄍㄤ ㄑㄧㄣˊ, 大钢琴 / 大鋼琴] grand piano
键盘乐器[jiàn pán yuè qì, ㄐㄧㄢˋ ㄆㄢˊ ㄩㄝˋ ㄑㄧˋ, 键盘乐器 / 鍵盤樂器] keyboard instrument (piano, organ etc)
钢琴[gāng qín, ㄍㄤ ㄑㄧㄣˊ, 钢琴 / 鋼琴] piano

piano ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アップライトピアノ[, appuraitopiano] (n) upright piano
ジャズピアノ[, jazupiano] (n) jazz piano
トイピアノ[, toipiano] (n) toy piano
ピアニカ[, pianika] (n) pianica; piano and harmonica
ピアノトリオ[, pianotorio] (n) piano trio
ピアノプレーヤー[, pianopure-ya-] (n) piano player
ピアノ線[ピアノせん, piano sen] (n) piano wire
プリペアードピアノ[, puripea-dopiano] (n) prepared piano
メゾピアノ[, mezopiano] (n) mezzo piano (ita
洋琴[ようきん, youkin] (n) (1) yangqin (Chinese hammered dulcimer); (2) (obs) piano
グランドピアノ[, gurandopiano] (n) grand piano; (P)
ピアノ[, piano] (n) piano; (P)
ピアノフォルテ[, pianoforute] (n) pianoforte (ita
ピアノラ[, pianora] (n) pianola
フォルテピアノ[, forutepiano] (n) fortepiano (ita
リート[, ri-to] (n) lied (German song, usu. for solo voice & piano) (ger
止音器[しおんき, shionki] (n) (piano) damper
消音器[しょうおんき, shouonki] (n) (car) muffler; (piano) damper pedal; (gun) silencer

piano ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แกรนด์เปียโน[n. exp.] (kraēn pīanō) EN: grand piano FR:
เล่นเปียโน[v. exp.] (len pīanō) EN: play the piano FR: jouer du piano ; pianoter
ผู้เล่นเปียโน[n. exp.] (phū lēn pīa) EN: pianist FR: pianiste [m] ; joueur de piano [m]
เปียโน[n.] (pīanō) EN: piano FR: piano [m]
เปียนโน[n.] (pīennō) EN: piano FR: piano [m]
บรรเลงเปียโน[v. exp.] (banlēng pīa) EN: FR: interpréter un morceau au piano
นักเปียโน[n. exp.] (nak pīanō) EN: pianist FR: pianiste [m]

piano ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stahldraht {m}steel wire; piano wire
Klavierauszug {m} [mus.]piano score
Klavierkonzert {n} [mus.]piano concert
Klavierlehrer {m}piano teacher
Klavierschule {f}piano tutor
Klavierstunde {f}piano lesson
Klavierstück {n} [mus.]piano piece

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า piano
Back to top