ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pharmaceutical

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pharmaceutical*, -pharmaceutical-

pharmaceutical ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pharmaceutical (adj.) เกี่ยวกับเภสัชกรรม See also: เกี่ยวกับเภสัชศาสตร์, เกี่ยวกับยา Syn. pharmaceutic
English-Thai: Nontri Dictionary
pharmaceutical(adj) เกี่ยวกับยา,เกี่ยวกับเภสัชกรรม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pharmaceutical๑. เภสัชภัณฑ์๒. -ยา, -เภสัช [มีความหมายเหมือนกับ pharmaceutic ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pharmaceutical arithmeticการคำนวณทางเภสัชกรรม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
องค์การเภสัชกรรม (n.) Government Pharmaceutical Organization
เภสัชพฤกษศาสตร์ (n.) pharmaceutical botany
เภสัชเคมี (n.) pharmaceutical chemistry See also: pharmacochemistry
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To the pharmaceutical convention at the Hyatt. I'm meeting the Lyndon guys.มีงานเลี้ยงที่โรงแรมไฮแอท ฉันต้องไปพบคนของลินดอน
My father had come to Mexico to work for a pharmaceutical company.พ่อผมมาแม็กซิโก เพื่อทำงานบริษัทขายยา
Are we talking about a pharmaceutical equivalent to the fountain of youth?นี่เรากำลังพูดถึงเรื่องการพัฒนาตัวยา ด้วยการปรับสมดุลย์ บ่อน้ำชุบชีวิตใหม่งั้นเหรอ?
At the behest of the pharmaceutical companies that seem to control them,ภายใต้การบัญขาของพวกบริษัทยา ซึ่งดูเหมือนจะคอยสั่งการ
In the big pharmaceutical companies.สนใจบริษัทยายักษ์ใหญ่
But it was a pharmaceutical company controlled by certain party members that made them all obscenely rich.มีแต่บริษัทยา ที่ควบคุมโดยสมาชิกพรรค บางคน ...ทำให้พวกเขาร่ำรวยอย่างบัดซบ.
A major pharmaceutical company has developed a mutant antibody.มีบริษัทยายักษ์ใหญ่ได้คิดตัวยาที่มีฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์
Just a little pharmaceutical delight for later.ยาเพิ่มความซู่ซ่า ไว้กินทีหลังนะ
The group hopes to confront the politician who will be attending the Νational Pharmaceutical Conference.ผู้ชุมนุมคาดหวังว่าจะได้พบกับนักการเมืองผู้นี้ ซึ่งจะเข้าร่วมงานประชุมเภสัชกรรมระดับชาติ
I've been leaning on a pharmaceutical company to send drugs and medical equipment down there.ผมได้ขอความช่วยเหลือจาก บริษัทยาแห่งหนึ่ง ให้ช่วยส่งเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ไปที่นั้น
Arthur, you're not going toind another firm that's done more high-level consulting work for a relatively small pharmaceutical company like yours.อาเธอร์, คุณไม่ได้ตามหาบริษัท ที่ให้คำปรึกษาในระดับสูง สำหรับบริษัทด้านเภสัชกรรม
I heard that Maryann Forrester was an agent of the pharmaceutical companies and the liberal media, and she poisoned our water supply with LSD as a mind-control experiment.ฉันได้ยินว่า แมรี่แอน ฟอร์เรสเตอร์ เป็นสายจากบริษัทผลิตยา กับสื่อ

pharmaceutical ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
制药业[zhì yào yè, ㄓˋ ㄧㄠˋ ㄧㄝˋ, 制药业 / 制藥業] pharmaceutical industry
制药厂[zhì yào chǎng, ㄓˋ ㄧㄠˋ ㄔㄤˇ, 制药厂 / 製藥廠] pharmaceutical company; drugs manufacturing factory
葛兰素史克[gě lán sù shǐ kè, ㄍㄜˇ ㄌㄢˊ ㄙㄨˋ ㄕˇ ㄎㄜˋ, 葛兰素史克 / 葛蘭素史克] GlaxoSmithKline, US pharmaceutical company
辉瑞[huī ruì, ㄏㄨㄟ ㄖㄨㄟˋ, 辉瑞 / 輝瑞] Pfizer (Swiss pharmaceutical company)
药物[yào wù, ㄧㄠˋ ˋ, 药物 / 藥物] medicaments; pharmaceuticals; medication; medicine; drug
药用[yào yòng, ㄧㄠˋ ㄩㄥˋ, 药用 / 藥用] medicinal use; pharmaceutical
微囊[wēi náng, ㄨㄟ ㄋㄤˊ, 微囊] microcapsule; caplet (pharmaceutical)
胶囊[jiāo náng, ㄐㄧㄠ ㄋㄤˊ, 胶囊 / 膠囊] a capsule (medical or pharmaceutical); a caplet
制剂[zhì jì, ㄓˋ ㄐㄧˋ, 制剂 / 製劑] (chemical or pharmaceutical) preparation

pharmaceutical ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
医薬[いやく, iyaku] (n,adj-no) (1) medicine; (2) (abbr) (from 医薬安全局) Pharmaceutical and Food Safety Bureau; (P)
精密化学品[せいみつかがくひん, seimitsukagakuhin] (n) fine chemical (high precision chemicals, typically used in pharmaceutical products)
薬事法[やくじほう, yakujihou] (n) (Japanese) Pharmaceutical Affairs Law
薬事監視員[やくじかんしいん, yakujikanshiin] (n) pharmaceutical inspector
薬品会社[やくひんがいしゃ, yakuhingaisha] (n) pharmaceutical company
薬学部[やくがくぶ, yakugakubu] (n) pharmaceutical department; college of pharmacy
薬業界[やくぎょうかい, yakugyoukai] (n) (See 製薬業界) pharmaceutical industry; medicine industry
薬科大学[やっかだいがく, yakkadaigaku] (n) pharmaceutical college; college of pharmacy
製剤[せいざい, seizai] (n) formulation (of pharmaceuticals); preparation; pharmaceutical production
製薬会社[せいやくがいしゃ, seiyakugaisha] (n) pharmaceutical (drug) company
製薬業界[せいやくぎょうかい, seiyakugyoukai] (n) pharmaceutical industry
診断薬[しんだんやく, shindanyaku] (n) diagnostic drug; diagnostic pharmaceutical
ガロン瓶[ガロンびん, garon bin] (n) gallon bottle; three litre glass bottle used for pharmaceuticals
医療用医薬品[いりょうよういやくひん, iryouyouiyakuhin] (n) ethical pharmaceuticals
[やく, yaku] (n) (1) medicine; pharmaceuticals; (legal) drugs; (2) efficacious chemical (i.e. gunpowder, pesticide, etc.); (3) (pottery) glaze; (4) (See 鼻薬・2) small bribe; (P)

pharmaceutical ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม[n. exp.] (jaophanakng) EN: pharmaceutical assistant ; pharmacy technician FR:
การบริบาลทางเภสัชกรรม[n. exp.] (kān børibān) EN: pharmaceutical care FR:
เคมีเภสัช[n. exp.] (khēmī phēsa) EN: pharmaceutical chemistry FR: chimie pharmaceutique [f]
มานุษยวิทยาทางเภสัชกรรม[n. exp.] (mānutsayawi) EN: pharmaceutical anthropology FR:
เภสัชพฤกษศาสตร์[n.] (phēsatchaph) EN: pharmaceutical botany FR: botanique pharmaceutique [f]
เภสัชศาสตร์[n.] (phēsatchasā) EN: pharmacology ; pharmaceutical sciences FR: pharmacologie [m] ; sciences pharmaceutiques [fpl]
เภสัชเคมี[n.] (phēsatkhēmī) EN: pharmaceutical chemistry FR:
เภสัชอุตสาหกรรม[n.] (phēsat-utsā) EN: pharmaceutical industry FR: industrie pharmaceutique [f]
พิพิธภัณฑ์ห้างขายยาเบอร์ลิน[n. prop.] (Phiphitthap) EN: Berlin Pharmaceutical Museum FR:
ทางเภสัชกรรม[adj.] (thāng phēsa) EN: pharmaceutical FR:
เทคโนโลยีเภสัชกรรม[n. exp.] (theknōlōyī ) EN: pharmaceutical technology FR:
อุตสาหกรรมยา[n. exp.] (utsāhakam y) EN: pharmaceutical industry FR: industrie pharmaceutique [f] ; industrie du médicament [f]
ยา[n.] (yā) EN: medicine ; drug ; medication ; cure ; remedy ; pharmaceutical FR: médicament [m] ; remède [m] ; drogue [f] ; potion [f] (vx) ; substance médicamenteuse [f] ; préparation pharmaceutique [f]
ยาเตรียม[n. exp.] (yā trīem) EN: pharmaceutical preparation FR: préparation pharmaceutique [f]
ชีวเภสัชภัณฑ์[n.] (chīwaphēsat) EN: biopharmaceuticals ; biosimilars FR:
คิลานปัจจัย[n.] (khilānapatj) EN: medicine ; drugs ; pharmaceuticals ; support for the sick ; requisites for the sick FR:
สารเภสัชรังสี[n. exp.] (sān phēsatc) EN: radiopharmaceuticals FR:

pharmaceutical ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pharmaindustrie {f}pharmaceutical industry
Reinstwasser {n}pharmaceutical-grade water; ultrapure water
pharmazeutisch {adj}pharmaceutical
pharmazeutisch {adv}pharmaceutically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pharmaceutical
Back to top