ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*pharmaceutical*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pharmaceutical, -pharmaceutical-

*pharmaceutical* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pharmaceutical (adj.) เกี่ยวกับเภสัชกรรม See also: เกี่ยวกับเภสัชศาสตร์, เกี่ยวกับยา Syn. pharmaceutic
English-Thai: Nontri Dictionary
pharmaceutical(adj) เกี่ยวกับยา,เกี่ยวกับเภสัชกรรม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pharmaceutical๑. เภสัชภัณฑ์๒. -ยา, -เภสัช [มีความหมายเหมือนกับ pharmaceutic ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pharmaceutical arithmeticการคำนวณทางเภสัชกรรม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
องค์การเภสัชกรรม (n.) Government Pharmaceutical Organization
เภสัชพฤกษศาสตร์ (n.) pharmaceutical botany
เภสัชเคมี (n.) pharmaceutical chemistry See also: pharmacochemistry
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I talked to my guy at Lyndon Pharmaceutical, that Canadian firm.ฉันไปคุยกับบริษัทยาลินดอน จากแคนาดาแล้ว
To the pharmaceutical convention at the Hyatt. I'm meeting the Lyndon guys.มีงานเลี้ยงที่โรงแรมไฮแอท ฉันต้องไปพบคนของลินดอน
My father had come to Mexico to work for a pharmaceutical company.พ่อผมมาแม็กซิโก เพื่อทำงานบริษัทขายยา
Yeah, right, and Doug's muscles aren't pharmaceutically enhanced.ใช่ ๆ ถูกเลย แล้วกล้ามของดัคก็ดูไม่เหมือนใช้ยาช่วยเลย
Are we talking about a pharmaceutical equivalent to the fountain of youth?นี่เรากำลังพูดถึงเรื่องการพัฒนาตัวยา ด้วยการปรับสมดุลย์ บ่อน้ำชุบชีวิตใหม่งั้นเหรอ?
No pharmaceuticals. We talked about this.ไม่ใช่การบำบัดโรค เรากำลังคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้
At the behest of the pharmaceutical companies that seem to control them,ภายใต้การบัญขาของพวกบริษัทยา ซึ่งดูเหมือนจะคอยสั่งการ
Big pharmaceuticals are right up there with the arms dealers.พวกบริษัทยายักษ์ใหญ่ จับมือกับพวกขายอาวุธ
In the big pharmaceutical companies.สนใจบริษัทยายักษ์ใหญ่
But it was a pharmaceutical company controlled by certain party members that made them all obscenely rich.มีแต่บริษัทยา ที่ควบคุมโดยสมาชิกพรรค บางคน ...ทำให้พวกเขาร่ำรวยอย่างบัดซบ.
A major pharmaceutical company has developed a mutant antibody.มีบริษัทยายักษ์ใหญ่ได้คิดตัวยาที่มีฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์
Just a little pharmaceutical delight for later.ยาเพิ่มความซู่ซ่า ไว้กินทีหลังนะ

*pharmaceutical* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
药物[yào wù, ㄧㄠˋ ˋ, 药物 / 藥物] medicaments; pharmaceuticals; medication; medicine; drug
制药业[zhì yào yè, ㄓˋ ㄧㄠˋ ㄧㄝˋ, 制药业 / 制藥業] pharmaceutical industry
制药厂[zhì yào chǎng, ㄓˋ ㄧㄠˋ ㄔㄤˇ, 制药厂 / 製藥廠] pharmaceutical company; drugs manufacturing factory
胶囊[jiāo náng, ㄐㄧㄠ ㄋㄤˊ, 胶囊 / 膠囊] a capsule (medical or pharmaceutical); a caplet
葛兰素史克[gě lán sù shǐ kè, ㄍㄜˇ ㄌㄢˊ ㄙㄨˋ ㄕˇ ㄎㄜˋ, 葛兰素史克 / 葛蘭素史克] GlaxoSmithKline, US pharmaceutical company
制剂[zhì jì, ㄓˋ ㄐㄧˋ, 制剂 / 製劑] (chemical or pharmaceutical) preparation
辉瑞[huī ruì, ㄏㄨㄟ ㄖㄨㄟˋ, 辉瑞 / 輝瑞] Pfizer (Swiss pharmaceutical company)
药用[yào yòng, ㄧㄠˋ ㄩㄥˋ, 药用 / 藥用] medicinal use; pharmaceutical
微囊[wēi náng, ㄨㄟ ㄋㄤˊ, 微囊] microcapsule; caplet (pharmaceutical)

*pharmaceutical* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガロン瓶[ガロンびん, garon bin] (n) gallon bottle; three litre glass bottle used for pharmaceuticals
医療用医薬品[いりょうよういやくひん, iryouyouiyakuhin] (n) ethical pharmaceuticals
医薬[いやく, iyaku] (n,adj-no) (1) medicine; (2) (abbr) (from 医薬安全局) Pharmaceutical and Food Safety Bureau; (P)
精密化学品[せいみつかがくひん, seimitsukagakuhin] (n) fine chemical (high precision chemicals, typically used in pharmaceutical products)
[やく, yaku] (n) (1) medicine; pharmaceuticals; (legal) drugs; (2) efficacious chemical (i.e. gunpowder, pesticide, etc.); (3) (pottery) glaze; (4) (See 鼻薬・2) small bribe; (P)
薬事法[やくじほう, yakujihou] (n) (Japanese) Pharmaceutical Affairs Law
薬事監視員[やくじかんしいん, yakujikanshiin] (n) pharmaceutical inspector
薬品会社[やくひんがいしゃ, yakuhingaisha] (n) pharmaceutical company
薬学部[やくがくぶ, yakugakubu] (n) pharmaceutical department; college of pharmacy
薬業界[やくぎょうかい, yakugyoukai] (n) (See 製薬業界) pharmaceutical industry; medicine industry
薬科大学[やっかだいがく, yakkadaigaku] (n) pharmaceutical college; college of pharmacy
製剤[せいざい, seizai] (n) formulation (of pharmaceuticals); preparation; pharmaceutical production
製薬会社[せいやくがいしゃ, seiyakugaisha] (n) pharmaceutical (drug) company
製薬業界[せいやくぎょうかい, seiyakugyoukai] (n) pharmaceutical industry
診断薬[しんだんやく, shindanyaku] (n) diagnostic drug; diagnostic pharmaceutical

*pharmaceutical* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชีวเภสัชภัณฑ์[n.] (chīwaphēsat) EN: biopharmaceuticals ; biosimilars FR:
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม[n. exp.] (jaophanakng) EN: pharmaceutical assistant ; pharmacy technician FR:
การบริบาลทางเภสัชกรรม[n. exp.] (kān børibān) EN: pharmaceutical care FR:
เคมีเภสัช[n. exp.] (khēmī phēsa) EN: pharmaceutical chemistry FR: chimie pharmaceutique [f]
คิลานปัจจัย[n.] (khilānapatj) EN: medicine ; drugs ; pharmaceuticals ; support for the sick ; requisites for the sick FR:
มานุษยวิทยาทางเภสัชกรรม[n. exp.] (mānutsayawi) EN: pharmaceutical anthropology FR:
เภสัชพฤกษศาสตร์[n.] (phēsatchaph) EN: pharmaceutical botany FR: botanique pharmaceutique [f]
เภสัชศาสตร์[n.] (phēsatchasā) EN: pharmacology ; pharmaceutical sciences FR: pharmacologie [m] ; sciences pharmaceutiques [fpl]
เภสัชเคมี[n.] (phēsatkhēmī) EN: pharmaceutical chemistry FR:
เภสัชอุตสาหกรรม[n.] (phēsat-utsā) EN: pharmaceutical industry FR: industrie pharmaceutique [f]
พิพิธภัณฑ์ห้างขายยาเบอร์ลิน[n. prop.] (Phiphitthap) EN: Berlin Pharmaceutical Museum FR:
สารเภสัชรังสี[n. exp.] (sān phēsatc) EN: radiopharmaceuticals FR:
ทางเภสัชกรรม[adj.] (thāng phēsa) EN: pharmaceutical FR:
เทคโนโลยีเภสัชกรรม[n. exp.] (theknōlōyī ) EN: pharmaceutical technology FR:
อุตสาหกรรมยา[n. exp.] (utsāhakam y) EN: pharmaceutical industry FR: industrie pharmaceutique [f] ; industrie du médicament [f]
ยา[n.] (yā) EN: medicine ; drug ; medication ; cure ; remedy ; pharmaceutical FR: médicament [m] ; remède [m] ; drogue [f] ; potion [f] (vx) ; substance médicamenteuse [f] ; préparation pharmaceutique [f]
ยาเตรียม[n. exp.] (yā trīem) EN: pharmaceutical preparation FR: préparation pharmaceutique [f]

*pharmaceutical* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pharmaindustrie {f}pharmaceutical industry
Reinstwasser {n}pharmaceutical-grade water; ultrapure water
pharmazeutisch {adj}pharmaceutical
pharmazeutisch {adv}pharmaceutically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *pharmaceutical*
Back to top