ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pervious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pervious*, -pervious-

pervious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pervious (adj.) แผ่ซ่าน See also: ซึมผ่านได้ Syn. permeable, penetrable Ops. impervious, impermeable
English-Thai: HOPE Dictionary
pervious(เพอ'เวียส) adj. แผ่ซ่าน,ซึมผ่านได้,ลอดได้,กระทบได้,เข้าได้,ฟังเหตุผล., See also: perviousness n., Syn. permeable
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pervious; permeable-ให้ซึมได้, -ให้ซึมผ่านได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pervious blanketpervious blanket, ผืนกรองน้ำทางราบ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Fortunately, I'm shallow so I'm impervious to that.โชคดีที่ผมเป็นพวกคิดอะไรตื้นๆ
Impervious...เป็นพวกคิดตื้น... ..
Becoming invisible, changing size on demand or remaining impervious to flame.ล่องหน, เปลี่ยนขนาด หรือป้องกันไฟ.
RIPLEY has control. The system's impervious to human interference.ริปลี่ควบคุมทุกอย่าง ที่ไม่มีคนเข้าไปเกี่ยวข้อง
MRI, thermal imaging, PET scan, but it was impervious.MRI, ตรวจจับอุณหภูมิ, PET สแกน แต่รังสีผ่านมันไม่ได้
The fearlessness in the face of danger, the imperviousness to pain.ใบหน้าที่ปราศจากความกลัว การอดทนต่อความเจ็บปวด
Would that item be impervious to sabotage?คุณว่าสิ่งของเหล่านั้นเคยจะรู้สึกว่าถูกกระทบกระเทือนบ้างรึเปล่า?
Fool, the super tank is impervious to all weapons...เจ้าโง่ ซูเปอร์แทงค์ไม่กระทบกระเทือน ต่ออาวุธทุกชนิด
Second, my system is flawless, and my encryption is exquisitely impervious.ประการที่สอง ระบบของผมโปร่งใส และการเข้ารหัสของผม ไม่ได้เข้าอย่างง่ายดาย
Rhino's Horn Defence is impervious to any technique.นอของท่านป้องกันได้ทุกกระบวนท่า
Even in manhattan, no one's impervious.แม้กระทั่งแมนฮัตตัน ไม่ได้รับอนุญาต
Apparently he's impervious to compulsion.เห็นแล้วว่าเขาไม่สามารถบังคับได้

pervious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可理喻[bù kě lǐ yù, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄌㄧˇ ㄩˋ, 不可理喻] be impervious to reason; won't listen to reason
老脸[lǎo liǎn, ㄌㄠˇ ㄌㄧㄢˇ, 老脸 / 老臉] self-respect of old person; face; thick-skinned (i.e. impervious to criticism); brazen

pervious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
光が透るカーテン[ひかりがとおるカーテン, hikarigatooru ka-ten] (exp,n) curtain pervious to light; curtain which passes light
水を通さない[みずをとおさない, mizuwotoosanai] (adj-i) impervious to water
無感覚[むかんかく, mukankaku] (adj-na,n) numb; impervious

pervious ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kugelsicher {adj}impervious to bullets
regendicht {adj}impervious to rain
unempfindlich {adj} (gegen)impervious (to)
wasserdicht {adj}impervious to water
wasserdurchlässig {adj}pervious to water

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pervious
Back to top