ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pediatrics

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pediatrics*, -pediatrics-

pediatrics ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pediatrics (n.) กุมารเวชศาสตร์ Syn. paediatrics
pediatrics (n.) กุมารเวชศาสตร์
English-Thai: HOPE Dictionary
pediatrics(พี'ดิอะทริคซฺ,เพด'ดิอะทริคซฺ) n. กุมารแพทย์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pediatrics; paediatrics; paediatry; pediatryกุมารเวชศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pediatricsกุมารเวชศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กุมารเวชศาสตร์ (n.) pediatrics See also: paediatrics, pediatric medicine
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I should've gone into pediatrics.ฉันอยากจะย้ายไปอยู่แผนกกุมารเวช โอ้ ไม่นะ
No. I'm in pediatrics.เปล่า.ฉันทำอยู่แผนกเด็ก
Any available resident to Pediatrics.เจ้าหน้าที่แผนกกุมารเวช
Do everything from geriatrics to pediatrics.Do everything from geriatrics to pediatrics.
Rich is also board-certified in pediatrics, and, once a month, he flies down to volunteer in the rain forest, fixing children's cleft palates and teaching them acoustic guitar.ริชยังมีวุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ ในเดือนละครั้ง เขาจะบินลงไปยังเขตป่าฝน เพื่อช่วยเหลือเด็ก ที่เป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่
And reminding me every day why I specialized in pediatrics.แถมยังคอยประชดฉันทั้งวัน ว่าเป็นหมอทำคลอดน่ะดีแล้ว
But I've since written a well-respected article about it in the Journal of Pediatrics.แต่จากนั้น ฉันเขียน บทความที่ยอมรับกันดี ในวารสารแพทย์เด็ก

pediatrics ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
儿科[ér kē, ㄦˊ ㄎㄜ, 儿科 / 兒科] pediatrics
小儿科[xiǎo ér kē, ㄒㄧㄠˇ ㄦˊ ㄎㄜ, 小儿科 / 小兒科] pediatrics; pediatric (department); (slang) childish

pediatrics ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
小児科[しょうにか, shounika] (n) pediatrics; (P)

pediatrics ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กุมารเวชศาสตร์[n.] (kumānwētcha) EN: pediatrics ; paediatrics ; pediatric medicine FR: pédiatrie [f]
แผนกเด็ก[n.] (phanaēk dek) EN: pediatrics FR: pédiatrie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pediatrics
Back to top