ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

patriarchy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *patriarchy*, -patriarchy-

patriarchy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
patriarchy (n.) ระบบการปกครองแบบพ่อกับลูก Syn. patriachate
English-Thai: HOPE Dictionary
patriarchy(เพ'ทริอาร์'คี) การปกครองฉันบิดากับบุตร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Where has that patriarchy gotten us?สภาต้องการให้เราไปช่วยตรงไหนบ้างรู้ไหม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า patriarchy
Back to top