ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

partaker

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *partaker*, -partaker-

partaker ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
partaker (n.) ผู้เข้าร่วม See also: ผู้มีส่วนร่วม Syn. sharer, participator
English-Thai: Nontri Dictionary
partaker(n) ผู้ร่วมมือ,ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้เข้าร่วม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า partaker
Back to top