ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

parentheses

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *parentheses*, -parentheses-

parentheses ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
parentheses (n.) วงเล็บ See also: นขลิขิต
parentheses (n.) ข้อความแทรกในวงเล็บ Syn. aside, digression, divagation
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นขลิขิต (n.) parentheses Syn. วงเล็บ, เครื่องหมายวงเล็บ
วงเล็บ (n.) parentheses See also: round brackets Syn. วงเล็บกลม, นขลิขิต
วงเล็บ (n.) parentheses See also: braces Syn. นขลิขิต, เครื่องหมายวงเล็บ, เครื่องหมายนขลิขิต
วงเล็บกลม (n.) parentheses See also: round brackets Syn. นขลิขิต
เครื่องหมายนขลิขิต (n.) parentheses See also: braces Syn. นขลิขิต, เครื่องหมายวงเล็บ
เครื่องหมายวงเล็บ (n.) parentheses See also: braces Syn. นขลิขิต, เครื่องหมายนขลิขิต
เครื่องหมายวงเล็บ (n.) parentheses Syn. วงเล็บ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Exclamation point. Comma. close parentheses.เครื่องหมายตกใจ จุลภาค วงเล็บปิด

parentheses ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小括号[xiǎo kuò hào, ㄒㄧㄠˇ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, 小括号 / 小括號] brackets; parentheses ( )
圆括号[yuán kuò hào, ㄩㄢˊ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, 圆括号 / 圓括號] parentheses; round brackets ( )
括号[kuò hào, ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, 括号 / 括號] parentheses; brackets
附带[fù dài, ㄈㄨˋ ㄉㄞˋ, 附带 / 附帶] supplementary; incidentally; in parentheses; by chance; in passing; additionally; secondary; subsidiary; to attach

parentheses ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
丸かっこ[まるかっこ, marukakko] (n) {comp} (round) parentheses
丸括弧[まるがっこ, marugakko] (n) parentheses; round parentheses
カッコ内;括弧内[カッコない(カッコ内);かっこない(括弧内), kakko nai ( kakko nai ); kakkonai ( kakkonai )] (exp,adj-no) in parentheses; bracketed
パーレン[, pa-ren] (n) parentheses; parenthesis; (P)
小括弧[しょうかっこ, shoukakko] (n) parentheses; parenthesis
括弧[かっこ, kakko] (n,vs,adj-no) parentheses; brackets; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
丸かっこ[まるかっこ, marukakko] (round) parentheses , "()"
丸括弧[まるかっこ, marukakko] (round) parentheses , "()"
括弧[かっこ, kakko] parentheses, brackets

parentheses ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครื่องหมายนขลิขิต [n. exp.] (khreūangmāi) EN: ( ) ; parentheses FR: ( ) ; parenthèse [f]
นขลิขิต[n.] (nakhalikhit) EN: parenthesis ; parentheses [pl]  FR: parenthèse [f]
วงเล็บ[n.] (wonglep) EN: parenthesis ; parentheses [pl] ; round brackets ; braces ; ( ) FR: parenthèse [f] ; ( )
วงเล็บเล็ก[n. exp.] (wonglep lek) EN: parenthesis ; parentheses [pl] ; round brackets ; braces ; ( ) FR: parenthèse [f] ; ( )

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า parentheses
Back to top