ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

paperwork

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *paperwork*, -paperwork-

paperwork ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
paperwork (n.) งานเอกสาร Syn. staff-work
English-Thai: HOPE Dictionary
paperworkn. งานเสมียน,งานหนังสือ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Paperwork (Office practice)งานหนังสือ (ปฏิบัติการสำนักงาน) [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So long as the paperwork is clean, you boys can do what you like out there.ตราบใดที่เอกสารคือสะอาด เด็กผู้ชายที่คุณสามารถทำสิ่งที่ คุณต้องการออกมี
Do you have any idea what is involved ? The paperwork alone ?รู้มั้ยว่าต้องมีอะไร
The paperwork we filed is gone.ไม่มีแฟ้มคดี ของ Billy Miles.
We've got 3 months till the paperwork goes through.เรามี 3 เดือนจนถึงเอกสารผ่านไป
I could kill you and the paperwork wouldn't need much more than the date!ฉันฆ่าแกได้ และไม่จำเป็นต้องมีเอกสารกำหนดวันด้วย
And I got the paperwork to prove it.และฉันมีเอกสารด้วยตรวจดูสิ
Well, there's a lot of red tape and paperwork we gotta...ทุกอย่างชักช้า แล้วยังจะต้องเตรียมเอกสาร...
And then we'll come back, and we'll take care of all the paperwork and-และจะกลับมาจัดการเรื่องเอกสารทีหลัง
If it's cool with you I'm just gonna get my paperwork and be out of your hair, okay?ถ้าพวกนายไม่ว่าอะไร ฉันจะไปหยิบกระดาษเท่านั้นเอง... ...จะไม่อยู่กวนใจอีกแล้ว ,โอเค?
Oh, well, I was filling out paperwork in H.R.เอ่อ คือ ฉันมัวแต่กรอกเอกสารอยู่ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
I got some paperwork for you to fill out.เดี๋ยวมีเอกสารให้คุณกรอกหน่อยนะ
But I got swamped with paperwork and fell asleep in an on call room.แต่ ฉันมีเอกสารกองโต และเผลอหลับไปในห้องรอเรียก

paperwork ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
证件[zhèng jiàn, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄢˋ, 证件 / 證件] paperwork; credentials

paperwork ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペーパーワーク[, pe-pa-wa-ku] (n) paperwork
事務処理[じむしょり, jimushori] (n) paperwork
書類事務[しょるいじむ, shoruijimu] (n) paperwork
書類仕事[しょるいしごと, shoruishigoto] (n) paperwork
行政紙削減法[ぎょうせいしさくげんほう, gyouseishisakugenhou] (n) Government Paperwork Elimination Act (USA)
文書[ぶんしょ(P);もんじょ, bunsho (P); monjo] (n) document; writing; letter; paperwork; note; records; archives; (P)

paperwork ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอกสาร[n.] (ēkkasān) EN: document ; papers ; printed material ; paperwork FR: document [m] ; papier [m] ; brochure [f]
งานเอกสาร[n. exp.] (ngān ēkkasā) EN: paperwork FR: paperasserie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า paperwork
Back to top