ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

paperboard

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *paperboard*, -paperboard-

paperboard ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
paperboard (n.) กระดาษแข็ง Syn. cardboard, pasteboard
English-Thai: HOPE Dictionary
paperboardn. กระดาษแข็ง,กระดาษการ์ด.

paperboard ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
板纸[bǎn zhǐ, ㄅㄢˇ ㄓˇ, 板纸 / 板紙] paperboard; board

paperboard ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
板紙[いたがみ, itagami] (n) cardboard; paperboard; pasteboard

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า paperboard
Back to top