ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pasteboard

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pasteboard*, -pasteboard-

pasteboard ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pasteboard (n.) แผ่นกระดาษแข็ง Syn. cardboard, tagboard, carton material
English-Thai: HOPE Dictionary
pasteboard(เพสท'บอร์ด) n. แผ่นกระดาษแข็ง
English-Thai: Nontri Dictionary
pasteboard(n) กระดาษแข็ง,นามบัตร,ตั๋วรถไฟ

pasteboard ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カートン;カルトン[, ka-ton ; karuton] (n) (1) carton (e.g. of cigarettes); (2) tray (in which money is placed when paying); dish; (3) (カルトン only) pasteboard (fre
ボール紙[ボールがみ, bo-ru gami] (n) cardboard; pasteboard
板紙[いたがみ, itagami] (n) cardboard; paperboard; pasteboard
ボール[, bo-ru] (n) (1) ball; (2) bowl; (3) (abbr) (See ボール紙) board (e.g. cardboard, pasteboard); (P)

pasteboard ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tapeziertisch {m}trestle table; decorator's trestle table; pasteboard; paperhanger's bench

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pasteboard
Back to top