ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

palmistry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *palmistry*, -palmistry-

palmistry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
palmistry (n.) ศาสตร์แห่งการดูลายมือ See also: วิชาดูลายมือ, ศิลปะในการดูลายมือ Syn. augury, prophecy
English-Thai: HOPE Dictionary
palmistry(พา'มิสทรี) n. วิชาดูลายมือ, See also: palmist n.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Palmistryการทำนายโชคชะตาจากลายมือ [TU Subject Heading]

palmistry ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
観掌術[かんしょうじゅつ, kanshoujutsu] (n) palmistry

palmistry ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การอ่านลายมือ[n. exp.] (kān ān lāim) EN: palmistry FR: chiromancie [f]

palmistry ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Handlesekunst {f}palmistry

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า palmistry
Back to top