ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

own-label

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *own-label*, -own-label-

own-label ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
own-label (n.) ยี่ห้อสินค้าของร้านไม่ใช่จากบริษัทที่ผลิตสินค้า Syn. own-brand, storebrand

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า own-label
Back to top