ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

storebrand

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *storebrand*, -storebrand-

storebrand ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
storebrand (n.) ยี่ห้อสินค้าของร้านไม่ใช่จากบริษัทที่ผลิตสินค้า Syn. own-brand

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า storebrand
Back to top