ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overripe

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overripe*, -overripe-

overripe ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overripe (adj.) สุกเกินไป Syn. rotting, decayed, decaying
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
งอม (v.) be overripe See also: be too ripe Syn. สุกจัด, แก่จัด Ops. อ่อน, ดิบ
สุกจัด (v.) be overripe See also: be too ripe Syn. แก่จัด Ops. อ่อน, ดิบ
แก่จัด (v.) be overripe See also: be too ripe Syn. สุกจัด Ops. อ่อน, ดิบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I n all respects, this city is saturated. It's like an overripe fruit.ในความใส่ใจทั้งหมด เมืองนี้ถูกทำให้อิ่มตัว มันเหมือนกับผลไม้ที่สุกเกินไป
Tuna fish, some overripe bananas that you probably bought on sale.ปลาทูน่าบางกล้วย overripe ที่คุณอาจซื้อการขาย

overripe ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烂糊[làn hu, ㄌㄢˋ ㄏㄨ˙, 烂糊 / 爛糊] overripe; overcooked

overripe ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
熟れ過ぎ[うれすぎ, uresugi] (n) overripeness
爛熟[らんじゅく, ranjuku] (n,adj-no,vs) overripeness; full maturity (of); overmaturity

overripe ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก่จัด[adj.] (kaē jat) EN: very ripe ; overripe FR:
งอม[adj.] (ngøm) EN: overripe ; be too ripe FR: avancé ; bien mûr ; mûr
ทึนทึก[adj.] (theuntheuk) EN: spinsterish ; almost old ; overripe FR: blet ; trop mûr

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overripe
Back to top