ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overpowering

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overpowering*, -overpowering-

overpowering ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overpowering (adj.) แข็งแรงและมีอำนาจมาก Syn. irresistible, uncontrollable
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If I'm a killer who has to use an immediate application of overpowering force, even out in the middle of nowhere,หากฉันเป็นฆาตกรที่ต้องอาศัย วิธีการฆ่าอย่างรุนแรงและรวดเร็ว แม้ว่าอยู่ในพื้นที่ห่างไกลผู้คนละก็
It was probably my imagination, but there seemed to be an overpowering aroma of cinnamon.มันอาจเป็นเพียงจินตนาการของผม แต่ดูเหมือนว่าจะมี กลิ่นอะโรมาของซินนาม่อนซึ่งแรงมาก
Of Astrakhan fur snagged on a nail from my left shoulder, You couldn't have failed to notice the overpowering aroma of herring pickled in vodka.On my left, I felt a pungent smell of vodka.
It's okay, I've seen this before. Our blood is overpowering her own. It's okay.เลือดของเรากำลังเข้าไปแทนที่ ของเธอ มันไม่เป็นไร
And then there are those who've been blessed with the gift of aggression and the overpowering need to protect the flock.แล้วมีผู้ที่ได้รับ มีความสุขกับของขวัญของการรุกราน และจำเป็นที่จะต้องเอาชนะ เพื่อปกป้องฝูงแกะ
When a mystery is too overpowering, one doesn't dare disobey.เมื่อความเร้นลับมันมีอำนาจล้นเหลือ คนเราย่อมไม่กล้าลบหลู่
I was upset, I was drinking, and the storm was overpowering.ฉันกำลังเสียใจ ฉันเมา อารมณ์มันก็เลยพาไป
The white wine was a bit overpowering.ไวน์ขาวมากเกินไปหน่อย
And that cologne of yours- it's overpowering.แล้วกลิ่นโคโลญจ์นี่ก็แรงเกินไป
I am so angry and itchy... and everything smells so overpowering...ฉันโกรธมากและคันมาก ทุกอย่างกลิ่นแรงสุดๆ
The heat is simply too overpowering.ความร้อนเป็นเพียงเอาชนะ เกินไปและอาจฟังก์ชั่นระบบควบคุมอัตโนมัติ

overpowering ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
威圧[いあつ, iatsu] (n) (1) coercion; overpowering; (2) to overpower; to overawe; to daunt

overpowering ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มีอำนาจมาก[adj.] (mī amnāt mā) EN: powerful ; overpowering FR: puissant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overpowering
Back to top