ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overly*, -overly-

overly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overly (adv.) มากเกิน See also: เหลือเกิน Syn. excessively, inordinately
overly long (adj.) นานเกินไป
overly much (adv.) มากๆ Syn. overmuch
English-Thai: HOPE Dictionary
overly(โอ'เวอะลี) adv. มากเกิน,เหลือเกิน
overlying(โอ'เวอะไล'อิง) กริยาช่อง 3 overlie
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
overlying rightสิทธิใช้น้ำใต้ดิน (ของเจ้าของที่ดิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กะเหลนเป๋น (adv.) overly long See also: excessively (tall), unduly (long), high and erect (rise) Syn. สูงชะลูด
ตะเหลนเป๋น (adv.) overly long See also: excessively (tall), unduly (long), high and erect (rise) Syn. กะเหลนเป๋น, สูงชะลูด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So as not to offend humans, we'll find something that's not overly artistic.และเพื่อไม่ให้เกินหน้าเกินตามนุษย์ เราต้องไม่ทำอะไรที่วิลิศมาหราเกินไป
So he's either desperate or he's overly confident but either way, that tells me something about him.ไม่ว่าเขาจะรู้สึกหลังชนฝา หรือมั่นใจเกินเหตุ มันก็พอบอกอะไรบางอย่าง เกี่ยวกับตัวเขาได้
Isn't it true that the average retardate is overly sensitive and sometimes hostile?มันไม่ได้เป็นความจริงที่ว่าซักซ้าเฉลี่ย มีความไวมากเกินไปและไม่เป็นมิตรบางครั้ง
I'm overly protective. Yeah.ชีวิตเขา มันไม่ไร้ค่า
And if you feel the need to be overly dramatic, save it for the school play.ถ้าคุณจะตีหน้าเศร้า เก็บไว้ตอนเล่นละครโรงเรียน
It's overly produced, the lyrics are completely banal.มันถูกผลิตมามากมาย, เนื้อเพลง ก็ธรรมดา พื้นๆ
And perhaps I was overly ambitious.และเป็นเพราะฉันมีความทะเยอทะยานมากเกินไป
I assumed it was some overly designed Invitation to a business meeting.บัตรเชิญไปงานประชุมธุรกิจที่ดูจะหวือหวาซักหน่อย
You must be overly optimistic if you think these Weequayans plan to let you leave this planet.เจ้ามองโลกในแง่ดีเกินไป คิดรึว่าชาววีเควย์ จะปล่อยให้เจ้าไปจากดาวนี่
Did anyone appear overly confrontational?มีใครแสดงอาการออก ไม่พอใจให้เห็นบ้างมั๊ย
And you don't seem overly concernedเจ้าไม่คิดว่ามันมากเกินไปหรือ
Why am I so overly emotional?ทำไมผมถึงมีั ความรู้สึกรุนแรงนัก?

overly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
过分[guò fèn, ㄍㄨㄛˋ ㄈㄣˋ, 过分 / 過分] excessive; undue; overly

overly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がちがち[, gachigachi] (adj-na,adv,n) (on-mim) chattering (teeth); frozen solid; overly serious
抹香臭い[まっこうくさい, makkoukusai] (adj-i) smelling of incense; overly pious
理に落ちる[りにおちる, riniochiru] (exp,v1) to become overly logical; to be hairsplitting
甘い[あまい, amai] (exp,adj-i) (1) (uk) sweet; delicious; (2) fragrant (smelling); sweet (music); (3) lightly salted; (4) (See 甘く見る) naive; overly optimistic; soft on; generous; indulgent; easy-going; (5) half-hearted; not finished properly; (6) tempting (e.g. words); promising; (P)
硬派[こうは, kouha] (n,adj-na) (1) tough elements; hard-liners; stalwarts; diehards; hawks; (2) considering association with women and interest in fashion as weakness and focusing on strength and manliness; young tough; young rowdy; (3) hard (news); hard news reporter; (4) strait-laced (person); straight-laced; overly serious regarding relations between men and women; (5) bullish traders; (P)
糞真面目[くそまじめ, kusomajime] (adj-na,n) overly serious
糠味噌臭い[ぬかみそくさい, nukamisokusai] (adj-i) overly concerned with domestic affairs; having an air of domesticity
角張る[かどばる, kadobaru] (v5r,vi) to be angular; to be overly ceremonious
馬鹿丁寧[ばかていねい, bakateinei] (adj-na,n) overly polite; excessively polite; polite to a fault
瑣談[さだん, sadan] (n) overly-detailed and tedious conversation; monotonous talk

overly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะดี๊กะด๊า[v.] (kadīkadā) EN: exhibit great excitement ; be overly excited FR:
เกินงาม[adv.] (koēnngām) EN: overly ; unduly FR:
กระดี๊กระด๊า[v.] (kradikradā) EN: giggle mirthfully ; exhibit great excitement; to be overly excited ; tremble FR:
ไป[adv.] (pai) EN: too ; overly FR: trop
ตะเหลนเป๋น[adj.] (talēnpēn) EN: overly long FR: démesurément haut ; trop élevé
วอก[adj.] (wøk) EN: unnaturally white ; overly white FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overly
Back to top