ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overheat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overheat*, -overheat-

overheat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overheat (vi.) ร้อนเกินไป Syn. bake, blister
overheat (vt.) ทำให้ร้อนเกินไป
overheat (vt.) ทำให้ตื่นเต้นเกินไป
overheated (adj.) ซึ่งร้อนเกินไป
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
overheatร้อนเกิน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We got a bunch of overheated cons getting loud in the A-Wing.มีแต่นักโทษหงุดหงิดโวยวายในตึกฝั่งเอ
Imagine that the roof of the storage closet collapses on your favorite floor buffer, which then starts overheating.มันร่วงใส่คุณสิ ชั้นที่โปรดปราน เริ่มร้อนขนาดนี้จากอะไร
After reading a lot of overheated puffery about your new cook, you know what I'm craving?หลังจากอ่านเรื่องเวอร์ๆ ของกุ๊กคนใหม่ของพวกนายมามาก รู้ไหมว่าฉันอยากกินอะไร?
The reactor is overheating.เครื่องปฎิกรณ์มีความร้อนมากเกิน
Carl, the reactor's overheating.คาร์ล เครื่องปฎิกรณ์มันความร้อนมากขึ้นแล้วนะ
The reactor's overheating.เครื่องปฏิกรณ์มันร้อนเกินไป
And when the radiator overheats, you fill it up.ถ้าหม้อน้ำมันร้อนเมื่อไหร่ก็เทน้ำลงไป
Sir, the core is overheating.หน่วยความจำมันร้อนเกินไป
Overheated, that's all; She'II be fine in a bit;มันร้อนเกินไปเท่านั้นเอง เดี๋ยวก็วิ่งได้เหมือนเดิม
And if she drove away without water in the radiator, it explains the overheating.และถ้าเธอขับรถออกมาโดยที่ไม่มีน้ำในหม้อน้ำ มันก็อธิบายเรื่องที่เครื่องร้อนจัดได้
See, I realized through the years that... that, just like a computer, that th-the, the Intersect can overheat.คือ พ่อคิดได้ว่าหลายปีที่ผ่านมา นั่นมันก็แค่เหมือนคอมพิวเตอร์ ซะ ซะ ซึ่งอินเตอร์เส็คเกิดความร้อนเกินพิกัดได้
"Overheated student ruins pep rally"? Oh, honey."นักเรียนที่ร้อนจนเป็นลมที่งานวิ่ง" โอ้ ลูกรัก

overheat ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
犹热[yóu rè, ㄧㄡˊ ㄖㄜˋ, 犹热 / 猶熱] overheating; popular (craze)

overheat ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバーヒート[, o-ba-hi-to] (n,vs) overheat; (P)
過熱[かねつ, kanetsu] (n,vs) superheating; overheating; (P)
過熱気味[かねつぎみ, kanetsugimi] (adj-no) overheated; hyper-; overearnest

overheat ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เศรษฐกิจที่ร้อนแรง [n. exp.] (sētthakit t) EN: overheated economy FR:

overheat ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sauggasüberhitzung {f}suction gas overheating

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overheat
Back to top