ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

engorge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *engorge*, -engorge-

engorge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
engorge (vt.) กินตะกละตะกลาม See also: กินมูมมาม Syn. glut, gorge
engorge (vi.) กินตะกละตะกลาม See also: กินมูมมาม Syn. glut, gorge
engorge (vt.) ทำให้เลือดคั่ง
engorge (vi.) มีเลือดคั่ง
engorge with (phrv.) ทำให้บวม See also: ทำให้คั่งไปด้วย
English-Thai: HOPE Dictionary
engorge(เอนกอร์จฺ') vt.,vi. กลืนอย่างตะกละตะกราม,ขยอก,คั่งเลือด, See also: engorgement n.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
engorged-คั่งคัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Engorgementเลือดคั่งในสมอง,นมคัด [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What's another word for "engorged"?คำว่าบวมโตน่ะ มีอีกคำว่าอะไรนะ?
Was his cock of impressive size when engorged?ไอ้หนูของมันน่าประทับใจแค่ไหนล่ะ
I'm engorged with venom and triumph.ฉันกำลังกลืนพิษและชัยชนะ
Her uterine arteries are engorged.มีเลือดคั่งที่เส้นเลือบริเวณมดลูกของเธอ
Yes, it was risky, and, yes, most surgeons would've jumped ship at the sight of the engorged arteries.ใช่ มันเสี่ยง และใช่ ศัลยแพทย์ส่วนใหญ่จะโดดข้าม บริเวณที่เห็นว่ามีเส้นเลือดกำลังโป่งอยู่นั่นไป
It would make my nether regions engorge.นางทำอวัยวะส่วนล่างข้าเยิ้ม

engorge ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
飽食[ほうしょく, houshoku] (n,vs) gluttony; satiation; engorgement; (P)

engorge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คัด[adj.] (khat) EN: congested ; stuffed ; engorged FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า engorge
Back to top