ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overbook

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overbook*, -overbook-

overbook ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overbook (vi.) จองตั๋วมากกว่าที่มี
overbook (vt.) จองตั๋วมากกว่าที่มี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Normally, you'd have to go through the entire program and train for a year as a butler, but given the circumstances... rather extraordinary due to overbooking and understaffing, we decided to accelerate your application.Normally, you'd go through the program and train for a year as a butler, but-- -Given the circumstances-- -Due to overbooking and understaffing...
Oh, gosh, I'm sorry.We overbooked the flight.คุณรู้ใหมว่านี่มันบ้าอะไรกัน
As I said,you know,he's overbooked,and I just don't want to get on his bad side.อย่างที่บอก,เขามีคนไข้เยอะมาก และฉันไม่อยากให้ไปอยู่ในส่วนที่แย่
Dr. Richards, I'm very sorry, but we're overbooked.ด็อกเตอร์ริชาร์ด ผมขอโทษ แต่เราจองตั๋วไม่ได้
And overbearing parents, Overbooked schedules...มีพ่อแม่เจ้ากี้เจ้าการ
They overbooked it, so it's first come, first serve now.พวกเขาเปิดรับเกินจำนวนที่นั่ง ฉะนั้นมาก่อนได้ก่อน

overbook ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバーブッキング[, o-ba-bukkingu] (n) overbooking

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overbook
Back to top