ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

outshine

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *outshine*, -outshine-

outshine ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
outshine (vt.) บดบังรัศมี Syn. overshadow, outclass
English-Thai: HOPE Dictionary
outshine(เอาทฺไชน') v. (ทำให้) วาวกว่า,แวววาวกว่า,สว่างไสวกว่า,ดีกว่า,เด่นกว่า,เลิศกว่า., Syn. surpass
English-Thai: Nontri Dictionary
outshine(vi) เด่นกว่า,แวววาวกว่า,มีแสงมากกว่า,สว่างไสวกว่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can't outshine what Ritsuko's wearing, right?อยากให้เธอเห็นชุดกิโมโน ที่ฉันจะใส่
I'm just tired of trying to hold myself back so I don't outshine you.ฉันแค่เหนื่อยกับการปิดกั้นตัวเองเพื่อไม่ให้ล้ำหน้าเธอ
So I don't outshine you. Excuse me?เพื่อไม่ให้ล้ำหน้าเธอ // อะไรนะ?
One wouldn't want to outshine her.ไม่มีใครอยากเกินหน้าเกินตาเธอแน่
It's my job to outshine the fox in cleverness.มันเป็นงานของฉันที่จะต้อง เอาชนะความหลักแหลมของจิ้งจอก
Well, that doesn't give me nearly enough time to find a dress to outshine yours, and you know I'll be wearing white, of course.ก็ดีนะ มันจะทำให้ ฉันมีเวลาแทบจะไม่พอ ที่จะหาชุดที่เด่นกว่าเธอ แล้วเธอก็รู้ว่าฉันจะ ใส่สีขาว แน่นอน
She could never outshine me no matter how little she wore.เธอไม่เคยไม่เจิดจรัส กับสิ่งเล็กน้อยที่เธอใส่
Let someone else see if they can outshine me, or at the very least, die trying.ลองให้คนอื่นมาทำ แล้วดูว่ามันจะเด่นกว่าฉัน หรือท้ายที่สุดแล้ว พยายามจนตาย
Let someone else see if they can outshine me.ให้คนอื่นเห็นว่าถ้าพวกเขาสามารถบดบังรัศมีของฉัน
Varinius in town but a handful of days, and already outshines your husband.Varinius ในเมือง แต่กำมือของวัน และแล้ว outshines สามีของคุณ
And Alcyone, the most luminous, outshines our Sun 1,000 times.สว่าง อาทิตย์ของเรา 1,000 ครั้ง สำหรับทุกเพศทุกวัย, ดาวลูกไก่ ได้รับการใช้เป็นทดสอบสายตา
But in 1843, Eta Carinae suddenly became the second brightest star in the sky, outshined only by Sirius.เอทะคารินเอ ดูเหมือนเพียงหนึ่งดาวจาง ๆ แต่ใน 1843 กทพคาริ ก็กลายเป็นดาวสว่างที่ สองในท้องฟ้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า outshine
Back to top