ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

outrigger

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *outrigger*, -outrigger-

outrigger ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
outrigger (n.) ส่วนของเรือ Syn. canoe
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hang tight, I'm coming! Outrigger, back him up.โปรดรอ, ฉันกำลังไป บนเรือ, เป็นกำลังเสริมให้ด้วย

outrigger ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトリガー;アウトリガ[, autoriga-; autoriga] (n) outrigger

outrigger ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คันถ่าง[n. exp.] (khan thāng) EN: outrigger FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า outrigger
Back to top